xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tvær­faglige ernærings­indsatser for under­ernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat 13,2 mio. kr. til initiativet ”Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab”. Puljen har til formål at afhjælpe underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre i plejebolig eller eget hjem gennem styrket kommunalt tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser.

Udmøntning af puljen

Puljen blev udmøntet den 24. august 2018, og der er ikke yderligere udmøntninger. Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 37 ansøgninger til et samlet beløb på 77,1 mio. kr. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 13,2 mio. kr. fordelt på fem projekter. Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

Puljen kunne søges af én kommune eller flere kommuner i samarbejde, eventuelt med inddragelse af private aktører. 

Puljeopslag


I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål.
 • I hvilken grad målgruppen for projektet er klart og præcist beskrevet i ansøgningen, herunder hvordan målgruppen opspores, og hvordan projektet kan tage højde for den enkelte borgers behov.
 • I hvilken grad det tværfaglige samarbejde i projektet er klart og præcist beskrevet i ansøgningen, herunder hvilke typer af fagligheder der inkluderes, og hvordan de rette kompetencer kan sikres. 
 • I hvilken grad der i ansøgningen er beskrevet overvejelser om, hvilke typer af ernæringsindsatser, man forventer at igangsætte. Herunder i hvilken grad indsatserne bygger på en helhedsorienteret tilgang samt ansøgers egen og/eller øvrig eksisterende viden og erfaring i relation til tværfaglige indsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. 
 • I hvilken grad organiseringen af samarbejdet er klart og præcist beskrevet i ansøgningen, herunder hvordan effektive arbejdsgange kan sikres. Herudover i hvilken grad overvejelser om overlevering af viden og kompetencer til plejepersonalet nær borgeren i eget hjem eller plejebolig er beskrevet.
 • I hvilken grad der i ansøgningen er beskrevet, hvordan en eventuel egenevaluering vil blive gennemført. En eventuel egenevaluering bør indeholde hvorvidt, hvordan og hvorfor projektets mål er opnået.
 • I hvilken grad ansøgningen klart beskriver, hvordan projektet kan forankres i drift efter endt projektperiode. 

 

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

 • Ballerup Kommune – 3.460.733 kr. 
 • Frederiksberg kommune – 2.142.959 kr.
 • Odense Kommune (i samarbejde med Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner) – 3.119.744 kr.
 • Silkeborg Kommune – 1.798.637 kr.
 • Stevns Kommune – 2.677.238 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne

Opdateret 16 NOV 2018