xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Videre­udvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper - genopslag

Puljen "Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper", der oprindeligt rummede 100 mio. kr. i 2017 og 100 mio. kr. i 2018, blev opslået og udmøntet ultimo 2017.

Efter udmøntningen var samtlige midler ikke udmøntet, hvorfor en pulje på 50,8 mio. blev genopslået med udmøntning i 2018.

Projekter, der har fået tildelt midler ved første opslag af puljen (2017)

Projekter, der har fået tildelt midler ved genopslag af puljen (2018)

Baggrund

Sundhedsstyrelsen inviterede landets kommuner til at ansøge om puljemidler til projekter, der videreudvikler og styrker de kommunale sundhedsindsatser med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper, herunder bidrager til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Der er tale om støtte til projekter, der ligger i forlængelse af eller supplerer eksisterende initiativer.

Slutrapport

Projekterne under puljen skal, jf. puljeopslaget, afrapportere via en slutrapport. 

Slutrapporten skal vise: 

 • Hvorvidt og hvorledes projektets mål er opnået 
 • Hvorvidt, og i hvilken form, i hvilket regi, omfang mv. projektet kan fortsætte efter projektperioden 
 • Opgjorte data fra monitoreringen

Slutrapporten (inkl. revisorpåtegnet slutregnskab) skal indsendes til Sundhedsstyrelsen (plan@sst.dk) senest tre måneder efter projektperiodens udløb.

Skabelon til udarbejdelse af slutrapport

Projektperiode

2018 - 2020

Ansøgningsfrister

Første opslag: Ansøgningsfrist: 11. december 2017

Andet opslag: Ansøgningsfrist: 8. juni 2018

Formål

Formålet er at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats, blandt andet med det formål at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Initiativerne skal samtidigt bidrage til at skabe viden om effektive kommunale indsatser. 

I puljen kan der søges midler til at videreudvikle, styrke og supplere allerede eksisterende initiativer på nedenstående områder.

Projekternes indhold

Der kunne søges om midler til projekter, der videreudvikler eller supplerer eksisterende nationale initiativer. Projekterne skal omfatte en af tre følgende indsatser:

Videreudvikling af kommunale akutfunktioner

Midlerne i puljen kunne søges til projekter, som videreudvikler og supplerer de kommunale akutfunktioner, som de er skrevet i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder fra april 2017. Projekterne kan således blandt andet være:

 • afprøvning af tværkommunale samarbejder
 • varetagelse af andre indsatser og/eller målgrupper end de indsatser og/eller målgrupper, der stilles krav om i kvalitetsstandarderne, fx intravenøs behandling
 • tilknytning af speciallægekompetencer til akutfunktionen
 • afprøvning af systematisk samarbejde med vagtlægeordninger, akutmodtagelse og/eller almen praksis eller øvrige sundhedsvæsen, fx inddragelse eller tilknytning af speciallægekompetencer til akutfunktionen til fx sparring og undervisning.
 • udvikling af beslutningsstøtte i forhold til hvilke borgere, der kan have gavn af akutfunktionen (kan også tænkes sammen med samarbejdsprojekter med akutmodtagelser og vagtlægeordninger

Implementering af rehabiliteringsindsatser til borgere med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsen udgav i 2016 Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne er udarbejdet i forbindelse med udviklingen af forløbsplaner for mennesker med kronisk sygdom, men kan anvendes til en bredere målgruppe af borgere med kronisk sygdom.

Midlerne i puljen kan søges til projekter som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Projekterne kan således blandt andet være:

 • videreudvikling af og/eller opstart af nye rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom og/eller til nye målgrupper på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tilbud til borgere med kronisk
 • sygdom, herunder fx forsøg med at varetage indsatser, som i dag varetages på sygehus (rehabilitering, ambulante kontroller mv.), men som med fordel kan håndteres i kommunalt regi i samarbejde med almen praksis og/eller sygehus
 • afprøvning af tværkommunale samarbejder
 • systematisk implementering af sundhedspædagogiske redskaber hos medarbejderne med henblik på involvering og motivering af borgeren i den afklarende samtale
 • understøttelse af arbejdet med kvalitet og data jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud

Manglende eller utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder i indsatsen til mennesker med psykiske lidelser er en stor udfordring.

Der er fx stor forskel på og uensartet kvalitet i de kommunale bosteder og bostedslignende tilbud, og det er fx ikke alle steder, der er sundhedsfagligt personale ansat, eller hvor der er formaliserede samarbejdsaftaler med sundhedsprofessionelle, selvom der varetages sundhedsfaglige opgaver, og borgerne har forløb i almen praksis og på sygehuse.

Midlerne i puljen kan søges til projekter, som blandt andet kan være:

 • tilknytning af sundhedsfaglige kompetencer på bosteder og bostedslignende tilbud i kommunen, fx i form af formaliseret samarbejde i forhold til at sikre adgang til varetagelse af pleje- og behandlingsopgaver, supervision, sparring og/eller undervisning
 • kompetenceudvikling af det socialpædagogiske personale i forhold til at få indsigt i og viden om sygdom og behandling af psykiske lidelser
Opdateret 28 MAR 2019