xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Patienters selvmedicinering

Rationel farmakoterapi nr. 8, 2012

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.


Af Lisa Pedersen, IRF

Som læger er vi vant til at spørge patienter om deres »vanlige medicin«. Dette begreb omfatter typisk den faste lægeordinerede medicin, som patienten er i behandling med. Når man efter grundig udredning har stillet en diagnose og er kommet frem til den optimale medicinske behandling, som udelukker alvorlige interaktioner med »vanlig medicin«, kan vi så regne med, at vi har det fulde overblik over patientens medicin? Ikke nødvendigvis, desværre!

Det er ikke sikkert, patientens selvmedicinering med håndkøbslægemidler, naturmedicin eller (for) gammel medicin fra medicinskabet er kendt af lægen. Ikke sjældent har patienten et forbrug af tobak eller alkohol som også kan interagere med den lægeordinerede medicin.

Supplerer patienten sin faste medicin med en mere eller mindre fast indtagelse af håndkøbslægemidler, naturlægemidler eller nydelsesmidler, kan dette medføre uforudsete interaktioner. Forskellige CYP-isoenzymer induceres eller inhiberes af NSAID, 𠊊lkohol, tobak, grapefrugt og perikon. NSAID påvirker den renale elimination af lægemidler gennem påvirkning af den renale reabsorption eller sekretion af lægemidler og hæmning af prostaglandinsyntesen. Mælk, juice og metalioner som magnesium og calcium kan påvirke absorptionen af visse lægemidler på grund af dannelse af uabsorberbare komplekser. Visse nydelsesmidler og håndkøbslægemidler udviser farmakodynamiske interaktioner med den lægeordinerede medicin, for eksempel forstærker alkohol den sederende effekt af morfika og benzodiazepiner. Disse mekanismer kan få kliniske konsekvenser.

Problemer kan opstå, hvis den ordinerende læge ikke er bekendt med patientens forbrug af ovennævnte stoffer, som ikke er receptpligtige, og som patienten ikke tænker på kan indebære et problem i forhold til medicin. Problemer kan også opstå, hvis patienterne ændrer deres selvmedicinering / forbrug af midlerne uden at involvere deres læge.

I det følgende gennemgås eksempler på selvmedicinering med naturlægemidler, der kan give klinisk betydende interaktioner, samt gode råd til, hvordan de kan imødegås.

Naturlægemidler

Naturlægemidler kræver markedsføringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen ligesom farmaceutiske specialiteter. Markedsføringstilladelsen kan kun udstedes, når der foreligger et godkendt produktresume. Naturlægemidlerne har ikke gennemgået obligatoriske studier af sikkerhed og effekt, men publicerede studier er medtaget i vurderingen af midlet. Ud fra den tilgængelige viden, fundet i produktresumeerne, er der en række mulige interaktioner, som er værd at kende til.

Perikon

Perikon anvendes mod tristhed, nedtrykthed og modløshed. Der er dokumentation for, at perikon i forskellige doser nedsætter plasmakoncentration af ciclosporin og tacrolimus hos transplanterede patienter med ca. 40-60 % på grund af induktion af CYP3A4 samt eventuelt P-glykoprotein. Midlerne bør ikke anvendes sammen. Tilsvarende kan perikon nedsætte den maksimale plasmakoncentration af gestagen med ca. 5-20 % og reducere halveringstiden af østrogen med ca. 50 %, hvilket kan medføre subterapeutiske niveauer af disse hormoner under fx p-pille-behandling. Konsekvensen kan være behandlingssvigt i form af uønsket graviditet eller gennembrudsblødning. Kombinationen af hormonelle antikonceptiva og perikon frarådes derfor.

Behandling med perikon samtidig med irinotecan, verapamil eller warfarin frarådes, da der er dokumentation for, at det kan medføre nedsat plasmakoncentration af disse midler med deraf følgende mulighed for behandlingssvigt.
På trods af ringe dokumentation frådes samtidig behandling med perikon og imatinib, ivabradin og methadon, da plasmakoncentrationerne falder, når patienterne tager midlerne samtidigt, og der derfor er risiko for manglende effekt af behandlingen.

Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum (hestekastanie) er et naturlægemiddel mod hævelser, tyngdefølelse, kløe, nattekramper og uro i benene. Midlet kan ifølge produktresumeet medføre øget effekt af antikoagulantia og øget risiko for blødning i forbindelse med anvendelse af NSAID.
Agiolax
Agiolax er et naturlægemiddel mod forstoppelse, der blandt andet indeholder loppefrø. Det kan ved længere tids brug medføre udvikling af hypokaliæmi og dermed ændre effekten af digoxin og andre antiarytmika. Hypokaliæmi-risikoen øges ved samtidig anvendelse af lægemidler, der medfører hypokaliæmi. Absorptionen af vitaminer, mineraler, lithium, digoxin, coumariner og carbamazepin kan nedsættes. Af den grund bør Agiolax ifølge produktresumeet indtages ½ - 1 time inden indtagelse af lægemidler; der er dog ikke fundet dokumentation for, at en sådan dosisforskyd-ning sikrer absorptionen af den lægeordinerede medicin.

Fiskeolie

Fiskeolie er et hyppigt anvendt natur-lægemiddel mod forhøjet koncentration af triglycerider i blodet som supplement til diæt. Det anvendes af mange mod ledgener. Midlet kan give øget blødningstendes, og der tilrådes derfor forsigtighed ved anvendelse sammen med andre midler, der påvirker koagulationsevnen. Patienten bør informeres om dette, når antikoagulerende behandling ordineres. Fiskeolies effekt er registreret helt op til 10 uger efter seponering.

Ginko biloba

Ginko biloba er naturlægemiddel, der anvendes mod længerevarende hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre. Ifølge produktresumeet kan Ginko biloba muligvis nedsætte effekten af antiepileptika, øge risikoen for blødning i forbindelse med NSAID- og acetylsalicylsyre-anvendelse samt øge hjertefrekvensen 5-10 % ved anvendelse sammen med nifedipin. Effekten af orale antikoagulantia kan forstærkes, og Ginko biloba bør derfor seponeres eller pauseres to uger inden operation. Interaktion med ciclosporin kan ikke udelukkes, og patienter, som er i behandling med dette immunsupprimerende middel, bør derfor ikke anvende Ginko biloba.

Bronchosan

Bronchosan, der indeholder almindelig vedbendurt, timian og lakridsrod, anvendes som naturlægemiddel mod hoste. Produktet indeholder alkohol, som kan udløse en antabusreaktion ved anvendelse sammen med antabus eller metronidazol. Der er ikke oplysninger om andre interaktioner i produktresumeet. Dog påvirker alkohol omsætningen af visse lægemidler.

Chisan og Chisandra Adaptogen

Chisan og Chisandra Adaptogen indeholder schizandra chinensis samt 𠊎thanol. Dette naturlægemiddel, der anvendes mod træthed, kan udløse antabusreaktion, når det anvendes sammen med antabus eller metronidazol. Stoffet kan nedsætte metaboliseringen af anæstesimidler. Den kliniske betydning er usikker. Der er ikke fundet oplysninger om disse midlers kinetik, herunder virkningstiden efter seponering. Det må derfor anbefales at pausere midlet i god tid inden planlagt anæstesi og operation.

Danisan Nat

Danisan Nat indeholder Humulus lupulus (humlekopper) og Valerina officinalis (valerianerod) og anvendes mod søvnbesvær og uro. Dette natur-lægemiddel kan muligvis øge effekten af antiepileptika og anæstesimidler. Det må derfor anbefales at seponere midlet inden anæstesi og operation, samt hvis patienten har bivirkninger af sin antiepileptiske medicin. I produktresumeet frarådes samtidig anvendelse. Midlet er formentlig elimineret efter ca. 9 timer.

Kwai

Kwai, der indeholder Allium savativum, hvidløg, ricinusolie, saccharose og lactosederivater, er et naturlægemiddel, der anvendes mod hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi som supplement til diæt. Hvidløg kan muligvis forstærke effekten af antikoagulantia. Interaktioner er dog ikke påvist i studier med warfarin, kombinationen kan derfor anvendes. Hvidløg skal på grund af blødnings-risikoen seponeres 1 uge før operation. Hvidløg kan nedsætte plasmakoncentrationen af saquinavir og hiv-protease-inhibitorer generelt på grund af induktion af CYP3A4. Ændringen i plasmakoncetrationen kan være betydelig, og der er risiko for behandlingssvigt. Kombinationen er derfor kontraindiceret, undtaget for ritonavir og hvidløg, da denne kombination er testet klinisk uden fund af ændring i ritonavirs farmakokinetik.

Lejlighedsvis indtagelse af hvidløg i moderate mængder gennem kosten formodes ikke at have betydning for patienters behandling.

Coenzym Q10

Coenzym Q10 anvendes som natur-lægemiddel mod hjertesvigt, hyperkolesterolæmi, hypertension og angina pectoris. Der er beskrevet tilfælde af kraftigt fald i INR, når patienter har kombineret deres behandling med warfarin med coenzym Q10. Ifølge interaktionsdatabasen kan kombinationen anvendes under øget opmærksomhed på ændringer i INR. Patienten skal gøres opmærksom på, at det er vigtigt at informere lægen om ændringer i anvendelsen af coenzym Q10.

Konklusion

Når der optages medicinanamnese, bør man altid huske at spørge til forbrug af håndkøbslægemidler og naturlægemidler samt årsagen til anvendelsen. Hvis patienten anvender disse midler, bør man informere om den mulige interaktion med lægeordineret medicin. Eventuel uhensigtsmæssig anvendelse diskuteres med patienten, som anvises en bedre behandling. Måske er der behov for at fortælle patienten, at selv naturlægemidler kan have alvorlige bivirkninger, og at interaktioner med naturlægemidler ikke altid er harmløse. Oplysninger om disse findes på Interak-tionsdatabasen og i Sundhedsstyrelsens produktresumeer sammen med oplysninger om andre lægemidlers interaktioner.

Box 1. Vigtige pointer vedrørende naturlægemidler og håndkøbslægemidler.

  • Inden opstart af behandling med antikoagulerende midler, specielt warfarin, bør man informere om mulige interaktioner med naturlægemidlerne perikon, hestekastanje, loppefrø, Ginko biloba, fiskeolie, hvidløg og coenzym Q10.
  • Man bør spørge, om patienten anvender schizandra chinensis, ginko 𠊋iloba eller valerianerod, når man optager medicinanamnese inden anæstesi og kirurgi. Hvis der er tale om transplantation, undersøges, om patienten bruger perikon.
  • Ved opstart af behandling med antabus eller metronidazol advares om, 𠊊t alkohol findes i visse naturlægemidler, herunder hostesaft.

Referencer

  1. Interaktionsdatabasen. www. Interaktionsdatabasen.dk
  2. A Mark Fendrick et al. OTC analgesics and drug interactions: clinical implications. Osteopathic Medicine and Primary Care 2008, 2; 2.
  3. Sundhedsstyrelsens produktresumeer
  4. Telefonisk kontakt til Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Interessekonflikter

IngenOpdateret 17 OKT 2012