xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin: lovkrav og anbefalinger

Vejledningen er udarbejdet særligt med henblik på brug i den lægelige behandling af patienter med et stofmisbrug i substitutionsbehandling i kommunerne, men vejledningen gælder også hvor substitutionsbehandling finder sted i almen praksis, i sygehusregi eller i Kriminalforsorgen.

LOVE OG REGLER 04 JAN 2017

Vejledningen er udarbejdet særligt med henblik på brug i den lægelige behandling af patienter med et stofmisbrug i substitutionsbehandling i kommunerne, men vejledningen gælder også hvor substitutionsbehandling finder sted i almen praksis, i sygehusregi eller i Kriminalforsorgen.

Formålet med vejledningen er at beskrive, hvordan reglerne i sundheds- og autorisationslovene for den lægelige behandling af patienter med et stofmisbrug i substitutionsbehandling skal forstås og dermed bidrage med en fortolkning af den omhu og samvittighedsfuldhed, en læge skal udvise ved behandling af personer med et misbrug af opioider.

Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin - lovkrav og anbefalinger (28. december 2016 - udgivet januar 2017)

Vejledning nr. 10375 af 28. december 2016 til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin - retsinformation.dk

Indhold

 • 1 Indledning
  • 1.1 Formål, indhold og metode
  • 1.2 Behov for behandling
  • 1.3 Anvendte begreber
   • 1.3.1 Rusmidler
   • 1.3.2 Afhængighed
   • 1.3.3 Stofbrug
   • 1.3.4 Stofmisbrug
   • 1.3.5 Substitutionsbehandling
   • 1.3.6 Opioider
   • 1.3.7 Patienter/personer med stof(mis)brug
 • 2 Samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger
  • 2.1 Samtykke til behandling
   • 2.1.1 Information
   • 2.1.2 Øjeblikkeligt behandlingsbehov
   • 2.1.3 Frivillighed
   • 2.1.4 Samtykkets indhold
   • 2.1.5 Samtykkets form
  • 2.2 Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling
   • 2.2.1 Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. med samtykke
   • 2.2.2 Videregivelse af helbredsoplysninger uden samtykke,
  • 2.3 Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter
  • 2.4 Journalføring
  • 2.5 Aktindsigt
 • 3 Behandlingsrettigheder
  • 3.1 Lægesamtale
   • 3.2 Tidsfrist for igangsættelse af behandling
   • 3.3 Frit valg af behandlingstilbud
   • 3.4 Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling
 • 4 Respektfuld og inddragende tilgang
  • 4.1 Inddragelse af patienterne
  • 4.2 Inddragelse af patientens nærmeste netværk
  • 4.3 En respektfuld samtalekultur med dialog
 • 5 Tværfagligt samarbejde
  • 5.1 Koordination og integration med den sociale stofmisbrugsbehandling
  • 5.2 Behandlingsplaner
  • 5.3 Handleplan
  • 5.4 Samarbejde om og sammenhæng i stofmisbrugsbehandlingen
 • 6 Lægers opgaver og ansvar
  • 6.1 Udredning og visitation
  • 6.2 Lægelige behandlingsplaner
  • 6.3 Kontakt mellem patienten og behandlingsinstitutionen
  • 6.4 Samarbejde og kontakt med andre læger
  • 6.5 Den praktiserende læges rolle
  • 6.6 Andre aktørers forpligtelser
  • 6.7 Behandling af afhængighed af lægeordineret medicin
  • 6.8 Delegation af den lægelige substitutionsbehandling,
  • 6.9 Lægens benyttelse af medhjælp ved medicingivning
 • 7 Symptomer og diagnostik
  • 7.1.Definition af begreber
   • 7.1.1 Kliniske manifestationer i relation til misbrug af opioider
  • 7.2 Udredning af misbrugstilstanden
   • 7.2.1 Misbrugsanamnese
   • 7.2.2 Objektiv undersøgelse
   • 7.2.3 Diagnoser
  • 7.3 Journalføring
 • 8 Telemedicinsk behandling
  • 8.1 Iværksættelse af behandling kræver lægens tilstedeværelse
  • 8.2 Konkrete vurderinger
  • 8.3 Forudsætninger for telemedicinsk lægekontakt
   • 8.3.1 Journaladgang m.v.
   • 8.3.2 Anvendelse af medhjælp
   • 8.3.3 Udarbejdelse af instrukser
  • 8.4 Afrusning og behandling med benzodiazepiner
 • 9 Somatisk komorbiditet
  • 9.1 Injektionsrelaterede sygdomme
   • 9.1.1 Lokale infektioner i og omkring injektionsstedet
   • 9.1.2 Systemiske bakterielle infektioner
   • 9.1.3 Karlæsioner m.m.
  • 9.2 Livsstilssygdomme
   • 9.2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
   • 9.2.2 Tuberkulose
   • 9.2.3 Tandsygdomme
   • 9.2.4 Seksuelt overførte infektioner,
   • 9.2.5 Traumer
  • 9.3 Virale infektioner: Hepatitis A, B og C samt human immundefekt virus (hiv)
   • 9.3.1 Indsatser til forebyggelse af hepatitis C
   • 9.3.2 Ordination og tolkning af blodprøver
   • 9.3.3 Smitteopsporing
   • 9.3.4 Profylakse efter udsættelse for smitterisiko
 • 10 Psykiatrisk komorbiditet
  • 10.1 Rusmiddeludløste psykiatriske symptomer/lidelser,
  • 10.2 Akut psykiatrisk vurdering
  • 10.3 Behandlingsstrategi
   • 10.3.1 Henvisning til psykiatrisk regi
   • 10.3.2 Ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner
   • 10.3.3 Samarbejde mellem kommuner og regioner
 • 11 Medikamentel substitutionsbehandling
  • 11.1 Indikationer
  • 11.2 Principper for valg af behandlingspræparat
  • 11.3 Bivirkninger
  • 11.4 Buprenorphin
   • 11.4.1 Iværksættelse af behandling med buprenorphin
   • 11.4.2 Præcipiterede abstinenssymptomer,
   • 11.4.3 Intervaldosering
   • 11.4.4 Nedtrapning
   • 11.4.5 Skift fra metadon til buprenorphin
   • 11.4.6 Skift fra buprenorphin til metadon
   • 11.4.7 Antagonistbehandling ved overdosering
  • 11.5 Metadon
   • 11.5.1 Iværksættelse af behandling med metadon
   • 11.5.2 Hjerterytmeforstyrrelser
   • 11.5.3 Omstilling fra metadon til langtidsvirkende morfinpræparat
   • 11.5.4 Nedtrapning
  • 11.6 Smertebehandling
   • 11.6.1 Akut opståede smertetilstande
   • 11.6.2 Kroniske smertetilstande
  • 11.7 Behandling med injicerbar metadon
   • 11.7.1 Indikation for behandlingen
   • 11.7.2 Lægeundersøgelser
   • 11.7.3 Dosering, administrationsform, organisatoriske og fysiske rammer m.v.
   • 11.7.4 Monitorering af behandlingen
  • 11.8 Akut iværksættelse af abstinensbehandling ved opioidafhængighed hos patienter, som lægen har et ringe eller intet kendskab til
  • 11.9 Behandling med lægeordineret heroin
   • 11.9.1 Indikationer
  • 11.10 Behandling med naltrexon
  • 11.11 Udeblivelse fra afhentning af substitutionsmedicin
  • 11.12 Kontrol af behandlingen
   • 11.12.1 Nye behandlingsforløb
   • 11.12.2 Stabile behandlingsforløb
   • 11.12.3 Kontrolforanstaltninger
   • 11.12.4 Afbrydelse af substitutionsbehandlingen
  • 11.13 Substitutionsbehandling og kørekort
  • 11.14 Supplemerende afsnit til udgivelsen: Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon (23. november 2018)
 • 12 Blandingsmisbrug
  • 12.1 Alkohol
   • 12.1.1 Behandling af alkoholmisbrug
  • 12.2 Benzodiazepiner
   • 12.2.1 Håndtering af samtidigt kronisk benzodiazepinbrug
 • 13 Anvendelse af urinanalyser
  • 13.1 Indikation
  • 13.2 Påvisning af stof- og medikamentindtagelse i urinprøver
  • 13.3 Sikring af urinprøvens kvalitet
  • 13.4 Analysemetoder
  • 13.5 Påvisningstider
 • 14 Forebyggelse af uønsket graviditet
 • 15 Behandling af gravide kvinder med et stofbrug
  • 15.1 Risiko for skader hos børn født af kvinder med misbrug
  • 15.2 Tidlig kontakt, henvisning af det regionale familieambulatorium
  • 15.3 Tværsektoriel og tværfaglig svangreomsorg
   • 15.3.1 Familieambulatorier
  • 15.4 Substitutionsbehandling af opioidafhængige under graviditet og fødsel
   • 15.4.1 Amning
  • 15.5 Behandling af gravide med alkohol- og benzodiazepin abstinenssymptomer
  • 15.6 Tavshedspligt og underretningspligt
   15.7 Abortrådgivning
  • 15.8 Særlig støtte til vordende forældre
  • 15.9 Retten til at få tilbudt kontrakt om behandling for stofbrug med mulighed for tilbageholdelse i behandling
 • 16 Indberetningspligter
  • 16.1 Stofmisbrugsdatabase
   • 16.1.1 Indberetning af opioid substitutionsbehandlin
   • 16.1.2 Indberetning af lægesamtaler, tidsfrist for behandling og frit valg
   • 16.1.3 Indberetning af lægelig stofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C
  • 16.2 Indberetning af behandling med heroin og injicerbar metadon
  • 16.3 Indberetning af klinikkernes brug af heroin (diacetylmorphin)
  • 16.4 Anmeldelse af patienter diagnosticeret med smitsomme sygdomme
   • 16.4.1 Hepatitis
   • 16.4.2 Hiv
 • 17 Myndighedernes tilsyn og inspektion
  • 17.1 Generiske målepunkter
  • 17.2 Specifikke målepunkter for misbrugscentre
  • 17.3 Lægemiddelstyrelsens inspektion
  • 17.4 Socialtilsyn

 

Supplement vedrørende Naloxon

Supplement til Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsbehandling: 11.14 Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon (23. november 2018)

 

Versioner

Version 1: pdf: 28. december 2016, udgivet 4. januar 2017. Retsinformation: 28. december 2016

Vejledningen er en revideret og udbygget version af Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitionsbehandling fra juli 2008 (VEJ nr 42 01/07/2008), som hermed udgår.

Dokumentet 'Supplement til Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsbehandling: 11.14 Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon' - udgivet 23. november 2018 som et supplerende afsnit til udgivelsen