xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Slutevaluering af styrket indsats til unge med erhvervet hjerneskade

Rapporten består af en tværgående evaluering af de fem projekter i satspuljen ”Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade”.

EVALUERINGER 09 MAJ 2018

Formålet med evalueringen er at få tilvejebragt en vidensopsamling af erfaringer og resultater, der er opnået gennem fem projekter om en styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade.

De fem regionalt forankrede projekter har i alt modtaget 100 mio. kr. over fem år (2012-2017) i støtte fra en finanslovspulje under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den faglige opfølgning på puljen er varetaget af Sundhedsstyrelsen.

Baggrund

Som led i finanslovsaftalen for 2012 blev der afsat i alt 100 mill. kr. til at styrke den regionale indsats for unge med hjerneskade. Midlerne blev udmøntet via en ansøgningspulje af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forlængelse af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for voksne samt børn og unge med erhvervede hjerneskader.

Formålet var, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktionsevne, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv, herunder eventuelt arbejdslivet.

Alle regioner ansøge og fik bevilliget midler til projekter.

Se desuden

Nyhed fra 9. maj 2018: Styrket indsats gør stor forskel for unge med erhvervet hjerneskade

Omtale fra 9. oktober 2018 af rapporten: Slutstatusrapportering på puljeprojekterne til styrket indsats for unge med hjerneskade i perioden 2012-2015 (forlænget til 2017)

Midtvejsstatus fra 27. juni 2014