xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

Vejledningen om forebyggende hjemmebesøg til ældre beskriver opgaven med at planlægge, gennemføre og følge op på forebyggende hjemmebesøg til ældre. Vejledningen er målrettet forebyggelseskonsulenter, som arbejder med området.

ANBEFALINGER, VIDEN OG INSPIRATION 26 JUN 2020

Formålet med vejledningen er bidrage til at kommunernes forebyggelseskonsulenter kan at højne kvaliteten af besøgene samt beskrive, hvordan det forebyggende hjemmebesøg kan anvendes fokuseret og systematisk til at tage hånd om ældre, der viser tegn på social, mental og fysisk mistrivsel.

Forebyggende hjemmebesøg til ældre blev lovfastsat med virkning fra 1. juli 1996. Siden har Sundhedsstyrelsen udarbejdet flere publikationer om området, bl.a. ”Håndbog til kommunerne om forebyggelse på ældreområdet” og ”Guide til kommunerne til opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne”. Endvidere har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) gennemført en litteraturgennemgang af evidens på området og interviews med 10 kommuner om praksiserfaringer.

Vejledningen samler op på tidligere publikationer, teori og erfaringer og giver en række anbefalinger, der bygger på den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Vejledningen indeholder dermed ikke nye krav til opgaveløsningen, men anviser en systematik i denne.

Ved de forebyggende hjemmebesøg bør forebyggelseskonsulenten altid tage udgangspunkt i borgerens livssituation, forhold, ønsker og behov. Vejledningens forslag til fx temaer, der kan tages op i besøget, skal derfor ses som inspiration til emner, forebyggelseskonsulenten kan vælge at komme omkring og ikke en tjekliste, der skal følges slavisk. Vejledningen kan desuden danne afsæt for diskussioner og læring blandt forebyggelseskonsulenter samt give inspiration til at udvikle eksisterende praksis og afprøve nye indsatser.

En referencegruppe med repræsentanter fra SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg), KL, Ældre Sagen, Danske Ældreråd og Marselisborg Consulting har bidraget med rådgivning og inspiration.

Vejledning til forebyggende hjemmebesøg

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk/hjemmebesoeg-aeldre) kan forebyggelseskonsulenter finde yderligere inspiration i relevante redskaber med konkrete eksempler på tests, spørgeguides mv.

Forebyggende hjemmebesøg til ældre – tidlig opsporing

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har gennemført en afdækning af evidens for, erfaringer med og viden om tidlig opsporing i relation til forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg til ældre – tidlig opsporing. Litteraturgennemgang og ti kommuners erfaringer 

Se også

Sundhedsstyrelsen udsender samtidig Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre, som samler anbefalinger vedrørende ældre fra forebyggelsespakkerne og præsenterer en række eksempler på initiativer til ældre.