xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny præparatanmeldelse fra IRF - Budesonid inhalation til COVID-19

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 3, 2021

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Brug af budesonid inhalation forkorter varigheden af COVID-19 hos ikke-indlagte symptomatiske patienter, men der er ingen sikker effekt på hospitalisering eller død. Budesonid er et glucocorticoid med lav systemisk absorption, som hæmmer hyperinflammation i lungevævet forårsaget af SARS-CoV-2 virus. Glucocorticoider reducerer også mængden af ACE-2 og transmembranprotease serin type 2 (TMPRSS2) i lungevævet, som virus bruger til at inficere cellerne.

Budesonid til inhalation har i to studier vist at kunne reducere varigheden af COVID-19 hos ikke-indlagte symptomatiske patienter med 1-3 dage samt at kunne reducere andelen af patienter med længerevarende symptomatisk COVID-19. Effekten på antal indlæggelser eller dødfald er endnu usikker. På nuværende tidspunkt bygger den tilgængelige viden om effekten af budesonid til behandling af COVID-19 på to studier, hvoraf det ene ikke har undergået fagfællebedømmelse og det andet studie er af relativ begrænset størrelse. Bivirkningerne forventes ikke at adskille sig fra de allerede kendte bivirkninger til budesonid og omfatter orofaryngial candiasis, hoste, irriteret hals og hæshed. Da der er tale om en korterevarende behandling, forventes bivirkningerne at være forbigående. Prisen for behandlingen er relativ beskeden.

Behandlingen er off-label til COVID-19 og evidensen hos patienter under 50 år er meget begrænset, hvilket er den patientgruppe, der aktuelt må forventes at udgøre hovedparten af de symptomatiske COVID-19-patienter, efterhånden som vaccinationprogrammet udrulles.

IRF vurderer, at budesonid inhalation i 2 uger kan overvejes til ikke-indlagte patienter med verificeret symptomatisk COVID-19 af mindre end 14 dages varighed, som er generet i væsentlig grad af symptomerne. Behandlingen vil forventes at have større effekt hos ældre patienter eller patienter med komorbiditet, da de er i forøget risiko for længerevarende COVID-19 forløb. Det kan være problematisk at sikre korrekt inhalationsteknik grundet smitterisikoen.

Patienten skal informeres om behandlingen og den underliggende evidens, om mulige bivirkninger, samt at det er en behandling uden for godkendt indikation, der dermed ikke kan genfindes i indlægssedlen. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med aktiv eller passiv pulmonal tuberkulose samt hos patienter med andre virus- eller svampeinfektioner i luftvejene.

Læs præparatanmeldelsen 

Tip en artikel

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi giver opdateret og praksisrelevant viden om terapeutiske områder med relevans for læger i almen praksis. Artiklerne skrives i samarbejde med specialister og er baseret på den bedste tilgængelige evidens. Indsatser for Rationel Farmakoterapi varetager redaktionen af månedsbladet i samarbejde med en redaktionskomité, som mødes årligt for at drøfte relevante emner for artikler.

Hvis du har en idé til et emne, som du synes, at vi bør tage op, så send dit forslag til irf@sst.dk.

Opdateret 28 JUN 2021