xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Høreapparatbehandling

Høreapparatbehandling sker som enten offentlig behandling eller som privat behandling med offentligt tilskud ved en privat høreapparatleverandør.

Regionerne har myndighedsansvaret for både den offentlige høreapparatbehandling og den private, hvortil der gives offentligt tilskud. Høreapparatbehandling med offentlige midler kræver henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Information om forskellige muligheder findes på bopælsregionens hjemmeside.

Reglerne for privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud findes i Bekendtgørelse nr. 1140 af 10. november 2019 om høreapparatbehandling, der også beskriver krav for godkendelse af private leverandører og tilskuddets størrelse.

Vælger du høreapparatbehandling hos en godkendt, privat forhandler, får du et offentligt tilskud.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2022

  • behandling på første øre: 4.200 kr.
  • behandling på begge ører: 6.585 kr. (4.200 kr. for første øre + 2.385 kr. for andet øre = 6.585 kr.)

Der kan forekomme egenbetaling. Det sker, hvis udgiften til den private høreapparatbehandling overstiger tilskuddets størrelse.

Offentlig høreapparatbehandling foregår enten på sygehus, på en regional høreklinik eller hos en privatpraktiserende speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, som regionen har indgået aftale med. Ved offentlig høreapparatbehandling gælder samme lovgivning som ved anden behandling i sundhedsvæsnet. Dog giver høreapparatbehandling ikke patienten ret til udvidet frit sygehusvalg.

Der kan forekomme lange ventetider til de offentlige audiologiske sygehusafdelinger. Offentlig høreapparatbehandling er vederlagsfri for patienten.

Vejledning og informationsmateriale

Sundhedsstyrelsens faglige vejledning til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse beskriver, hvilke patienter der skal henvises til videre udredning og eventuelt behandling ved en offentlig audiologisk sygehusafdeling. 

Faglig vejledning om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse (2015)

Pjece

Vi har også udgivet en informationspjece til borgere, som har mistanke om høretab. Informationspjecen giver viden om, hvor man søger hjælp og beskriver de forskellige muligheder for at få høreapparat. For eksempel kan høreapparatbehandlingen foregå enten i det offentlige eller ved en godkendt, privat høreapparatleverandør. Pjecen beskriver de forskellige vilkår, der gælder, afhængigt af, hvor behandlingen foregår.

Pjecen beskriver:

  • udrednings- og behandlingsforløbet
  • hvilke muligheder der er for støtte ved høretab
  • valg af behandlingssted
  • mulighederne for at få behandling i offentligt eller privat regi.

Pjecen skal udleveres og gennemgås hos ørelægen, ved henvisning til høreapparatbehandling. Bemærk at taksterne for tilskud i pjecen er 2021-takster. Pjecen kan bestilles som trykt eksemplar.

Høreapparat til voksne (2021)

Animationsfilm

Som supplement til pjecen har vi en animationsfilm, som giver overblik over vejen til at få høreapparat, samt hvor man kan få hjælp og støtte.

 
Filmens speak

"Har du mistanke om høretab, og har du ikke allerede et høreapparat, så kontakt en ørelæge eller en høreklinik. Det kræver ingen henvisning, og du kan selv bestille tid.

Viser det sig, at du har nedsat hørelse, kan et høreapparat være en løsning for dig.

Du skal undersøges af en ørelæge, inden du kan få offentlig høreapparatbehandling eller tilskud til privat høreapparatbehandling­1

Du har forskellige muligheder alt efter, om du vælger offentlig eller privat behandling.

Hvis du har spørgsmål om høreapparatbehandling, så kan du kontakte dit behandlingssted eller dit lokale kommunikationscenter.

Kommunikationscenteret kan hjælpe dig på en lang række områder. Det kan eksempelvis være i dine overvejelser om høreapparatbehandling, hjælp til anvendelse og vedligehold af høreapparat, høretekniske hjælpemidler eller tale-høreundervisning.

Din vej til bedre hørelse består af en indledende undersøgelse, ørelægeundersøgelse, høreapparatbehandling og offentlig eller privat behandling. Læs mere i pjecen høreapparat til voksne."


1 Bemærk at sætningen 'Du skal undersøges af en ørelæge, inden du kan få offentlig høreapparatbehandling eller tilskud til privat høreapparatbehandling' træder i stedet for sætningen i filmen: 'Du skal undersøges af en ørelæge, inden du kan få tilskud til offentlig eller privat høreapparatbehandling'.

 

Baggrund

Sundhedsministeriet udgav i 2018 publikationen ’Høreområdet i fremtiden, en styrket indsats for borgere med høretab’, hvortil der på Aftale om finansloven for 2019 blev afsat 40 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til at styrke høreapparatområdet. Folketinget vedtog i april 2019 ’Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed’. Loven trådte i kraft 1. juli 2019.

 

Loven betyder, at Sundhedsstyrelsen har fået til opgave at udarbejde Nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling. De nationale kvalitetskrav skal bl.a. indeholde krav og anbefalinger til det samlede forløb fra udredning til opfølgning, kompetencer samt pege på data, der bør opsamles. Kravene skal gælde for både offentlig og privat behandling.

 

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som bistår Sundhedsstyrelsen med at udarbejde Nationale kvalitetskrav.

Opdateret 12 SEP 2022