xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Tværfagligt samarbejde

Kerteminde Kommune

Sammen om gode liv

Opdateret 07 OKT 2021

Med udgangspunkt i ønsket om, at borgerne i hjemmeplejen i Kerteminde Kommune skal opleve mere nærhed og omsorg, vil vi i dette projekt sætte særligt fokus på tværfaglighed, på dokumentationspraksis samt på et fornyet mind-set hos ledere og alle medarbejdere. 

Det nytænkende og innovative bliver for os, at vi tager afsæt i helt konkrete data som kobles med Borgerprofiler. Derudfra udvikler vi arbejdsprocesser og definerer opgaver med det klare formål at forbedre livskvaliteten for den enkelte borger i plejen. Vi ønsker en faktabaseret, systematisk, struktureret og kompetent tilgang i visitation, rehabilitering, og levering af hjemme- og sygeplejeydelser. Planlægningsarbejdet, samarbejdet og koordineringen på tværs bliver et særskilt fokuspunkt, og vi ser det som essentielt for opnåelse af succes med projektet.

Projektet er af pædagogiske årsager planlagt som tre forbedringsforløb (PDSA) i forlængelse af hinanden. De tre spor dokumenteres, evalueres, justeres og effektmåles løbende og integreres/samles i slutfasen.  

Ledere og medarbejdere fra alle områder har været med til at definere projektets målsætninger, og der er bred opbakning og et stort ønske om forandring. For at sikre en blivende kulturændring, skal vi træne og implementere ude i plejen vha. fire forbedringsteams med ”spillende trænere” (forbedringskonsulenter) som facilitatorer.

Læs projektbeskrivelsen her