xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­handlingsplan: Praksisnært kompetence­løft i kommuner og regioner (initiativ 22) 2. udmøntning

Udmøntning i 2018 af pulje til bredt kompetenceløft på demensområdet

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025.

Initiativ Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner er en ansøgningspulje under handlingsplanens fokusområde 5 ”Øget videns- og kompetenceniveau”.

Puljen løber over knap 3 år og udgør i alt 139 millioner kroner, som udmeldes med 91,5 millioner kroner i 2017 og 47,5 millioner kroner i 2018. Der blev ved udmøntningen i 2017 anvendt i alt ca. 2,8 mio. kr. til at flere kommuner kunne få besøg af demensrejseholdet.

Anden og sidste udmøntning af puljen 2018

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 97 ansøgninger til et samlet beløb på 165.849.784 kr.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 47,5 mio. kr. til udmøntning i 2018 fordelt på 24 projekter med deltagelse af kommuner, regioner og almen praksis. 

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad det foreslåede initiativ/projekt understøtter puljens formål om praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner hos relevante medarbejdere og ledere.
 • I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort organisationens behov for kompetenceløft, og at kompetenceløftet vil styrke demensindsatsen til gavn for mennesket med demens og de pårørende.
 • I hvilken grad der er opstillet klare mål for projektet/initiativet, kriterier for hvornår disse er opfyldt, samt hvordan målopfyldelsen evalueres.
 • I hvilken grad det er sandsynliggjort, at viden og kompetenceudvikling i demens gennem transfer/praksisnær læring og refleksion kan omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange.
 • I hvilken grad indsatsen/projektet er funderet i ledelsen, så fx den faglig ledelse sikrer, at kompetenceudviklingen forankres i hverdagen.
 • I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort, at kompetenceløftet kan blive implementeret og forankret i organisationen på lang sigt.
 • I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort, at der sikres sammenhæng til tidligere/igangværende kompetenceløft på demensområdet og at kompetenceløftet hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser

Det er endvidere vurderet positivt:

 • Hvis kompetenceløftet omfatter demenskoordinatorer og/eller demensnøglepersoner.
 • Hvis kompetenceløftet kan styrke det tværfaglige og tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling – fx gennem samarbejder og partnerskaber i initiativer/projekter.
 • Hvis der i projektet opnås viden eller afprøves modeller til kompetenceløft, der efterfølgende kan deles og udbredes til andre regioner/kommuner.
 • Hvis medfinansiering indgår i initiativet/projektet.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

 • Haderslev Kommune 2.078.978 kr.
 • Lolland Kommune 707.194 kr.
 • Køge Kommune 765.712 kr.
 • Hedensted Kommune 1.180.366 kr.
 • Kolding Kommune 1.963.993 kr. 
 • Helsingør Kommune 5.804.937 kr. 
 • Middelfart Kommune 2.230.745 kr.
 • Morsø Kommune 1.219.404 kr.
 • Næstved Kommune 877.680 kr.
 • Odder Kommune 1.725.311 kr.
 • Region Hovedstaden 3.124.808 kr.
 • Ærø Kommune 1.790.617 kr.
 • Morsø Kommune 2.747.246 kr.
 • Holstebro Kommune 3.337.596 kr.
 • Randers Kommune 2.269.742 kr.
 • Rudersdal Kommune 1.204.768 kr.
 • Slagelse Kommune 2.995.905 kr. 
 • Furesø Kommune 2.096.292 kr.
 • Frederiksberg Kommune 379.000 kr.
 • Tønder Kommune 1.552.144 kr.
 • Psykiatrien i Nordjylland 869.158 kr.
 • Mariagerfjord Kommune 1.769.819 kr.
 • Frederikshavns Kommune 2.800.558 kr.
 • Hjørring Kommune 1.939.928 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne 

Puljeopslag

Udmøntninger

Der er tale om 2. udmøntning. Se desuden 1. udmøntning 

Opdateret 16 NOV 2018