xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fællesskabs­pulje: Ensomme hjemmehjælps­modtagere skal have mulighed for civil­samfunds­deltagelse (1. udmøntning)

Evaluering

August 2022: Arbejdet med puljen er afsluttet. Læs erfaringsopsamlingen: Fællesskab på klippekort

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat 28,3 mio. kr. til initiativet ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere gennem tilbud om et fællesskabsklippekort.

Udmøntning af pulje

Puljen blev udmøntet den 29. juni 2018. Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 37 ansøgninger til et samlet beløb på 103,9 mio. kr. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 28,3 mio. kr. fordelt på 10 kommuner/projekter. Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål. Herudover i hvilken grad, der er opstillet klare og præcise mål for projektet samt kriterier for, hvornår disse mål er nået.
 • I hvilken grad der i ansøgningen klart og præcist er beskrevet overvejelser om, hvordan målgruppen opspores samt eksempler på typer af borgere, der vil blive tilbudt fællesskabsklippekortet.
 • I hvilken grad der i ansøgningen er beskrevet overvejelser om, hvordan man vil arbejde for, at både hjemmehjælpsmodtagere, der har valgt en offentlig leverandør, og hjemmehjælpsmodtagere, der har valgt en privat leverandør, vil få tilbud om fællesskabsklippekortet.
 • I hvilken grad der i ansøgningen klart og præcist er beskrevet overvejelser om, hvordan man vil arbejde med målgruppens motivation til at deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet.
 • I hvilken grad indholdet af projektet (vejledning, støtte, motivation og/eller ledsagelse og de aktiviteter, der ledsages til) baseres på eksisterende viden og erfaringer i relation til at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere.
 • I hvilken grad det i ansøgningen klart og præcist er beskrevet, hvilke medarbejdergrupper der vil indgå i projektet til vejledning, støtte og/eller ledsagelse af borgerne, herunder deres grad af kendskab til borgerne og relevante kompetencer.
 • I hvilken grad det i ansøgningen klart og præcist er beskrevet, hvordan administration af fællesskabsklippekortsordningen vil foregå, og i hvilken grad man vil tilstræbe en så enkel og omkostningslav administration som muligt. Herunder i hvilken grad administrationen bygger på eksisterende gode erfaringer med klippekortsordning til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunen.

 
Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

 • Ballerup Kommune – 3.500.000 kr.
 • Billund Kommune – 1.083.700 kr.
 • Frederikshavn Kommune – 4.089.300 kr.
 • Herning Kommune – 4.759.000 kr.
 • Holstebro Kommune – 1.799.565 kr. 
 • Horsens Kommune – 3.010.017 kr.
 • Roskilde Kommune – 3.340.428 kr. 
 • Svendborg Kommune – 1.725.122 kr.
 • Varde kommune – 1.431.549 kr.
 • Vesthimmerlands Kommune – 3.439.640 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne 

Baggrund

Puljen kunne søges af kommuner, og fællesskabsklippekortet skal kunne anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de har en offentlig eller privat leverandør af hjemmepleje. 

Målgruppen for puljen er svage ældre hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem, der vurderes at have behov for støtte til at deltage i civilsamfundet, da ensomhed er særligt udbredt blandt denne gruppe borgere. Kommuner kunne derfor i denne pulje søge midler til at kunne tilbyde svage ældre hjemmehjælpsmodtagere et fællesskabsklippekort.

Puljeopslag

Læs mere om ensomhed blandt ældre i hjemmeplejen i rapporten Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp samt det tilhørende inspirationskatalog

Udmøntninger

Der er tale om 1. udmøntning.

I satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 blev der afsat midler til endnu en ansøgningsrunde: Fællesskabspulje 2.0

Opdateret 30 AUG 2022