xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fremme af lighed i sundhed og sundheds­væsnet

Sundhedsstyrelsen udmeldte en pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsnet. Kommuner, regioner, patientforeninger og brugerforeninger kunne blandt andet søge puljen til at etablere frivillige støttefunktioner.

Der er markant social ulighed i dødelighed, ligesom der er en klar social forskel i andelen af raske leveår, man har. Således har de, der har den korteste levetid, også flest år med sygdom op til deres dødsfald. Undersøgelser har også vist, at konsekvenserne i forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet er socialt ulige fordelt.

Uligheden kan forklares med en række faktorer som fx sociale determinanter og sundhedsadfærd, men den enkelte patients evne til  og muligheder for at navigere i sundhedsvæsnet, og for at håndtere egen situation ved kritisk eller langvarig sygdom, kan også have en betydning for det samlede behandlingsforløb.

Derudover kan en gruppe udsatte borgere som fx borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser have vanskeligheder med at benytte de eksisterende tilbud, ligesom de kan have vanskeligt ved at beskrive symptomer. Der ses fx en højere forekomst af sygdomme som epilepsi og muskel- og skeletlidelser blandt borgere med udviklingshæmning. 

Der blev derfor udbudt en pulje til fremme af lighed i sundhed. Der kunne i puljen søges støtte til:

a) etablering og udbredelse af frivillige støttefunktioner, og 
b) tidlig opsporing af sygdom hos personer med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser.

Puljen kunne søges af kommuner, regioner, patientforeninger og brugerforeninger. 

Evaluering

Etablering og udbredelse af frivillige støttefunktioner: Navigatorprojekterne 

Evalueringen omfatter fire projekter, som har haft til formål at afprøve et korps af frivillige, navigatorkorps, som skal støtte de mest udsatte borgere i forhold til psykosociale og praktiske problemstillinger i kontakten til sundhedsvæsenet og de borgernære sundhedstilbud.

Målet med korpsene er at sikre en større lighed i sundhed ved at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at benytte de eksisterende sundhedstilbud og styrke borgernes egen handlekompetence.

De tre kommuner Ishøj, Kerteminde og Kolding samt Patientforeningen Sjældne diagnoser blev tildelt midler fra satspuljen til at afprøve navigatorforløbene i perioden fra 2015 til 2018. 

Evaluering af navigatorprojekterne, november 2018

Tidlig opsporing af sygdom hos borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser

Evalueringen omfatter fire projekter, som har haft til formål at sikre tidlig opsporing af sygdomme, ved at praktiserende læge gennemfører sundhedstjek af borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser.

Tanken er, at tidlig opsporing hos målgruppen kan reducere forekomsten af sygdom, og at sundhedstjek kan sikre en større lighed i sundhed, da de mest udsatte borgere i samfundet dermed får bedre muligheder for at benytte de eksisterende sundhedstilbud og styrke deres handlekompetencer.

De fire kommuner Svendborg, Roskilde, Egedal/Allerød og København blev tildelt midler fra satspuljen til at gennemføre sundhedstjek hos personer med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser i perioden fra 2015 til 2018. 

Tidlig opsporing af sygdom hos borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser, november 2019

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: 18. december 2014 klokken 12.00. Projektstart inden 1. april 2015.

Ansøgningsprocedure og materiale 

Satspuljeopslag

Vejledning

Ansøgningsskema 

Materialer

De materialer, der kan hentes, er:

Opdateret 07 NOV 2019