xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende til plejehjems­beboere med demens

Puljen er et af initiativerne i aftalen om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, som regeringen, Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) indgik den 1. maj 2020.

COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for svækkede ældre, som er særligt sårbare over for COVID-19, og deres pårørende. Mange pårørende har i en periode måttet undvære aflastning og har derfor løftet et ekstra stort arbejde under COVID-19.

Pårørende til hjemmeboende mennesker med demens yder en betydelig omsorgsindsats, og rollen som nærmeste omsorgsgiver kan være både fysisk og psykisk belastende. De bruger mange timer dagligt på omsorgsopgaven hvilket betyder mindre tid til arbejdsliv, hvile, socialt liv/øvrig familie, fritidsaktiviteter og hobbyer. Den betydelige omsorgsindsats kan endvidere medføre social isolation, hvilket kan blive forstærket af, at mange er bekymrede for risikoen for smitte med COVID-19.

Alle aktiviteter, der arrangeres, skal overholde de til enhver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19, herunder retningslinjer i forhold til personer, der har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 (

Udmøntning af puljen

Ansøgningspuljen er på i alt 29,5 mio. kr. og den blev udmøntet den 2. juli 2020.

Sundhedsstyrelsen modtog 85 ansøgninger til et samlet beløb på ca. 14,5 mio. kr.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger og på den baggrund er der fordelt ca. 11 mio. kr. på 83 projekter.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte kriterier i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan behov og ønsker hos de pårørende og menneskerne med demens til aktiviteter og brug af teknologier/udstyr, er blevet undersøgt.
  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter, at pårørende til mennesker med demens kan blive aflastet.
  • At det er sandsynliggjort, at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Det er endvidere vurderet positivt i den samlede vurdering af ansøgerne, at der er sandsynliggjort et samarbejde (fx ved en hensigtserklæring) med ledelse og medarbejdere på de plejecentre, hvor den frivillige forening eller organisation ønsker at stille deres projekt til rådighed.

Tilsvarende er det vurderet positivt i den samlede vurdering af ansøgerne, at der er sandsynliggjort et samarbejde (fx ved en hensigtserklæring) med den kommunale demenskoordinator, hvor den frivillige forening eller organisation ønsker at stille deres projekt til rådighed hos pårørende med et menneske med demens, der er hjemmeboende.

Puljen kunne søges af frivillige foreninger og organisationer.

Puljens målgruppe er pårørende til mennesker med demens, fx samboende, hvor ægtefællen passer den demensramte ægtefælle i hjemmet, pårørende til en borger med demens, der bor alene, eller pårørende til plejehjemsbeboere med demens.

Puljeopslag
Samlet oversigt over projekter der har fået tilsagn

Genopslag

Puljen blev genopslået den 17. august 2020. Se: Puljemidler til aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende til plejehjems_beboere med demens - genopslag

Kontakt

Faglige spørgsmål:
Kristian Gribskov
Telefon 9359 0170
krgr@sst.dk

Økonomiske spørgsmål:
Kasper Dahl
Telefon 7226 9454
kad@sst.dk

Opdateret 18 SEP 2020