xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende til plejehjems­beboere med demens - genopslag

Sundhedsstyrelsen inviterer frivillige foreninger og organisationer til at søge om midler til at arrangere aktiviteter, der kan bidrage til at give pårørende til mennesker med demens et tiltrængt pusterum og dermed forbedre den pårørendes livskvalitet.

Om ansøgningspuljen

Puljen blev første gang udmøntet 2. juli 2020.

Ansøgningspuljen er på i alt 29,5 mio. kr. og der er i genopslaget ca. 20 mio. kr. til udmøntning. Midlerne i genopslaget skal anvendes inden 30. april 2021. 

Puljen kan søges af alle frivillige foreninger og organisationer. Andre juridiske personer, som fx A/S, ApS, fonde, selvejende institutioner (fx plejecentre) mv. kan ikke søge. Kommuner og regioner kan ikke søge.

Der kan søges om støtte både til sociale og fysiske aktiviteter, der gennemføres sammen med pårørende og mennesker med demens og til aktiviteter, der gennemføres ved brug af indkøbte (vel-færds)teknologier eller andet udstyr, som kan anvendes aktiverende og aflastende.

Formål med puljen

Puljen skal tilgodese pårørende til mennesker med demens, fx samboende, hvor ægtefællen pas-ser den demensramte ægtefælle i hjemmet, pårørende til en borger med demens, der bor alene, eller pårørende til plejehjemsbeboere med demens mv.

COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for svækkede ældre, som er særligt sårbare over for COVID-19, og deres pårørende. Mange pårørende har i perioder måttet undvære aflastning og har derfor løftet et ekstra stort arbejde under COVID-19.

Pårørende til hjemmeboende mennesker med demens yder en betydelig omsorgsindsats, og rollen som nærmeste omsorgsgiver kan være både fysisk og psykisk belastende. De bruger mange timer dagligt på omsorgsopgaven hvilket betyder mindre tid til arbejdsliv, hvile, socialt liv/øvrig familie, fritidsaktiviteter og hobbyer. Den betydelige omsorgsindsat kan endvidere medføre social isolation, hvilket kan blive forstærket af den aktuelle situation, hvor mange er bekymrede for risikoen for smitte med COVID-19 og derfor har valgt at isolere sig selv og sin nærmeste fra samfundslivet.

De tidligere gældende besøgsrestriktioner på plejecentrene har påvirket både den pårørende og mennesket med demens. Selvom der nu som udgangspunkt frit kan aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejecentre, vil beboerne fortsat være yderst sårbare over for smitte og smittespredning. Dette kan derfor fortsat medføre risiko for ensomhed for mennesket med demens og øget psykisk belastning for den pårørende, som afhængig af det aktuelle smittebillede kun vælger fysisk besøg på et plejecenter i begrænset omfang.

Puljen skal ses som et supplement til kommunernes opgave efter serviceloven med at sørge for tilbud om aflastning af pårørende, der passer et menneske med bl.a. demens. Der vil kunne søges om tilskud til aktiviteter mv., selvom den pårørende allerede har fået visiteret kommunal aflastning.

Puljen er et af initiativerne i aftalen om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, som regeringen, Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) indgik den 1. maj 2020.

Overholdelse af sundhedsfaglige retningslinjer

Alle aktiviteter, der arrangeres, skal overholde de til enhver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19, herunder retningslinjer i forhold til personer, der har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 (https://www.sst.dk/da/corona).

Økonomi

Der udmøntes ca. 20 mio. kr. i genopslaget af ansøgningspuljen.

Ansøgningsfrist

21. september 2020, kl. 12.00.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag
Ansøgningsskema

Spørgsmål og svar

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål stillet efter 16. september 2020, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på denne side.

Faglige spørgsmål

Kristian Gribskov
Telefon 9359 0170
krgr@sst.dk

Økonomiske spørgsmål
Kasper Dahl
Telefon 5121 1369
kad@sst.dk

 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål
Kan flere frivillige foreninger/organisationer gå sammen om at gennemføre aktiviteter mv.?
Svar
Ja – flere frivillige foreninger/organisationer kan godt gå sammen om at gennemføre sociale og fysiske aktiviteter og/eller indkøbe aktiverende og aflastende teknologier/udstyr. Der skal udarbejdes en samlet ansøgning med en (hoved)ansøger, som er den juridiske ansvarlige ift. Sundhedsstyrelsen. Samarbejdet skal beskrives i ansøgningen og der skal fremsendes samarbejdsaftale.

Spørgsmål
Vi modtog tilskud til vores projekt første gang puljen blev udmeldt. Kan vi søge igen?
Svar
Ja – I kan godt søge igen. Både til nye aktiviteter og til udvidelse af de aktiviteter, I fik støtte til første gang puljen blev udmeldt. 

Spørgsmål
Det fremgår af puljeopslaget, at der kan søges om dækning af udgifter til lønmidler i begrænset omfang til en i forvejen ansat person, der skal koordinere projektet. Hvad mener I med ”i begrænset omfang”?
Svar
Puljen dækker lønmidler til koordination, hvor det skønnes nødvendigt for at kunne gennemføre projektet. Puljen dækker således ikke lønudgifter til fx projektledelse, kommunikationsopgaver mv. Det vil bero på en konkret vurdering, herunder af omfanget af det konkrete projekt, i hvor stort omfang der kan ydes støtte til koordinering. 

Spørgsmål
Vi er en venneforening til et plejecenter. Plejecenteret har en række ønsker til aktiverende udstyr som de foreslår vi søger om støtte til. Kan vi søge om støtte til fx indkøb af en rickshaw og efterfølgende overdrage den til plejecenteret?
Svar
Det er et krav, at det er de frivillige, der hjælper beboeren med at bruge det aktiverende udstyr. Hvis den aktuelle COVID-19 situation ikke gør det muligt, kan personalet på plejecenteret hjælpe beboeren indtil det igen er muligt for de frivillige at gøre dette. 

Spørgsmål
Kan vi bruge fx et plejecenters CVR-nummer, når vi søger?
Svar
Nej – I skal som udgangspunkt have jeres eget CVR-nummer. Vi accepterer dog, at lokalforeninger under fx Ældre Sagen og Alzheimerforeningen anvender hovedorganisationens CVR-nummer. Se her, hvordan I får et CVR-nummer: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger 

Spørgsmål
Skal ansøgningen underskrives eller er det tilstrækkeligt at skrive navnet på underskriver i Word i skema 1, pkt. 2?
Svar
Ansøgningen skal (personligt) underskrives af den person, der er juridisk ansvarlig. Underskriften skal påføres skema 1, pkt. 2, dvs. underskriften må fx ikke skrives på et blankt papir.

Opdateret 19 AUG 2020