xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Status på benzodiazepinindsatsen

Rationel farmakoterapi nr. 3, 2010

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at der er udgivet et nyt månedsblad om aftrapning af benzodiazepiner. Det nye månedsblad ligger her.

 

For godt et år siden søsatte IRF en øget indsats over for forbruget af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (cyclopyrroloner). Indsatsen omfattede 3 brochurer til hhv. læger, praksismedarbejdere og borgere, som siden oktober 2008 er blevet massivt distribueret via læger og apoteker. 
I foråret 2009 blev der udarbejdet en plakat til venteværelserne, hvor der især blev fokuseret på benzodiazepiner til borgere, der kører bil. Sidste skud på stammen var udsendelse af borger-brochuren oversat til arabisk og tyrkisk.

Og forbruget falder faktisk

Da indsatsen blev iværksat i 3. kvartal 2008 har vi sammenlignet forbruget i de sidste tre års 3. kvartaler, og der er sket en væsentlig nedgang i forbruget.  Benzodiazepiner i grupperne N05B (fx diazepam), N05C (alle sovemidler) og N05CF (fx zolpidem) er opgjort vha. Ordiprax, som viser det samlede forbrug i DDD per 1.000 patienter. Fig. 1 og 2 viser, at faldet fra 2008 til 2009 er dobbelt så stort som faldet fra 2007 til 2008.

 

N05B

Angstdæmpende midler

(fx diazepam)

N05C

Sovemidler og beroligende midler

(alle sovemidler)

N05CF

Benzodiazepin-

lignende midler

(fx zolpidem)

3. kvartal 2006-

3. kvartal 2007

-6% -4% -1%

3. kvartal 2007-

3. kvartal 2008

-9% -8% -8%

3. kvartal 2008-

3. kvartal 2009

-20% -17% -15%

Fig. 1. Procentvis reduktion af forbruget af benzodiazepiner i de sidste tre års 3. kvartaler.

Regionale forskelle

Selv om der generelt er store fald i forbruget af benzodiazepiner i alle regioner, står Region Midtjylland med det markant laveste forbrug i alle de nævnte grupper. Det skyldes, at der gennem mange år har været særlig fokus på undervisning af læger i afhængighed af benzodiazepiner.

Antal brugere/storbrugere
Antallet af personer, der får benzodiazepiner er faldende, og faldet er størst blandt brugere af de langtidsvirkende benzodiazepiner fx nitrazepam. Der er stort set ikke registreret fald i antal brugere af cyclopyrroloner. Antallet af langtidsbrugere, fx personer, der får mere end 365 DDD pr. år, er støt faldende, og det skønnes, at der i 2008 var 25.000 langtidsbrugere af angstdæmpende midler og 40.000 langtidsbrugere af sovemidler. 
En opgørelse for første halvår i 2009 i Region Midtjylland, som har det laveste forbrug, viste, at der i gennemsnit er ca. 10 langtidsbrugere pr. læge i denne region.

Bruger de anden medicin?

Omkring 75 % af de tidligere brugere af benzodiazepiner får ikke erstatningsmedicin.
Ca. 7 % får anden behandling med antidepressiv medicin og andre 7 % får behandling med stærkt smertestillende medicin. De sidste ca. 10 % får anden medicin med sløvende virkning, men det er uklart, om den nye medicin skyldes nedtrapning eller nye sygdomme.

Mere at gribe fat i?

Der er stadigvæk mange brugere af benzodiazepiner, der kan nedtrappes, og det gælder især de ældre brugere, som vil have gavn af at blive trappet ud. Ældre er særligt følsomme for benzodiazepiner og deres bivirkninger, fx over for den sløvende virkning, som øger faldtendensen og reducerer de kognitive færdigheder og hukommelsen. De ældre skal derfor også trappes ned, og bliver det gjort med den langsomme metode, som er anbefalet i IRF’s materiale, vil de fleste kunne trappes ud uden gener. 
Der findes udover folderen til borgerne også ”Gode råd når du skal sove” på IRF’s hjemmeside.

Dosispakning og samarbejde med apotekerne

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning må benzodiazepiner ikke forekomme i dosispakninger med mindre det er i forbindelse med nedtrapning. Derfor er der god ræson i at samarbejde med apoteket om at få især ældre borgere nedtrappet gennem dosisdispensering. På Holstebro Løveapotek har man særlig stor erfaring i at samarbejde med praktiserende læger om nedtrapning af borgere på benzodiazepiner. Et forsøgsprojekt er beskrevet i Månedsskrift for Praktisk  Lægegerning november 2008.

Pakningsstørrelser

Vi har undersøgt forholdene omkring pakningsstørrelser, da vi har fået  henvendelser med ønsket om pakninger med færre tabletter. Det er alene registreringsindehaverne, der har hals- og håndsret over pakningsstørrelserne, og derfor er det op til virksomhederne at sørge for hensigtsmæssige pakningsstørrelser. Man kan håbe, at et marked med faldende forbrug gør sit til, at det ikke er lukrativt at have store pakningsstørrelser på markedet. Region Hovedstaden har p.t. en forespørgsel hos Lif om at få små pakningsstørrelser. Lægemiddelstyrelsen har ingen indflydelse på de registrerede pakningers størrelse.

Clonazepam

Clonazepam (Rivotril) er et særtilfælde. Clonazepam har ingen indikation som angstdæmpende eller beroligende middel, men er registreret som et epilepsimiddel, om end af den obsolete slags. Stoffet blev introduceret i især psykiatrisk regi for en del år siden som angstdæmpende middel, og forbruget har stort set været stabilt de sidste 5 år med undtagelse af forbruget på hospitalerne, som er faldet kraftigt til nu kun at omfatte ca. 90.000 DDD. Forbruget i praksis har ligget stabilt på ca. 1,2 mio. DDD fordelt på ca. 14.000 patienter pr. år. Mindskning i forbruget har de sidste år været markant lavere end for de øvrige benzodiazepiner.

   Da den anvendte DDD er fastsat for epilepsi på 8 mg, kan man roligt gange forbruget af DDD med ca. 5, da den dosis, der bliver anvendt som angstdæmpende middel ligger i størrelsesordenen 0,5 – 1,5 mg. Det er yderligere uhensigtsmæssigt, at Rivotril både har klausuleret tilskud og kan fås på flergangsrecepter, som ikke er befordrende for at nedsætte forbruget. Ydermere findes 0,5 mg tabletterne kun i 50 og 150 stk., og 2 mg tabletter kun i 100 stk. Mange praktiserende læger stiller spørgsmål til ordinationer af Rivotril, men da ordinationerne overvejende kommer fra speciallæger i psykiatri, bliver ordinationerne ofte fortsat ukritisk. Derfor opfordrer IRF alle læger til at høre op med at ordinere Rivotril. Nedtrapningen kan foregå direkte med 10-25 % reduktion af dosis hver anden uge. Der er forslag til nedtrapningsskemaer på www.irf.dk.

Fig. 2. Forbruget og den procentvis reduktion af forbruget af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler i de sidste tre års 3. kvartaler.

Opdateret 16-03-2010


Opdateret 16 MAR 2010