xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel brug af vitaminpræparater

Rationel farmakoterapi nr. 10, 2011

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.


Af Lars Ovesen, Medicinsk afdeling, Slagelse Sygehus

Den forskningsmæssige opmærksomhed på vitaminerne har gennem de sidste årtier i nogen grad ændret retning fra deres funktion i forebyggelse og behandling af de klassiske mangeltilstande til deres mulige effekt på en række tilstande, som ikke er betinget af vitaminmangel i klassisk forstand. Denne artikel omhandler indikationen for anvendelsen af vitamintilskud ved sådanne tilstande og er primært baseret på meta-analyser af randomiserede studier.
Vitaminmangel kan forekomme ved utilstrækkeligt indtag (sygdom, ensidig kost), nedsat intestinal absorption (kronisk diarré, steatoré), nedsat udnyttelse (kroniske lever- og nyresygdomme), øget behov (hyperkatabolisme) og ved en kombination af disse faktorer. I disse situationer er tilskud af vitaminer selvklart altid indiceret.

Multivitamintilskud

En svær mangel på vitaminer (og mineraler) nedsætter kognitiv funktion og udvikling. Meta-analyse af kontrollerede undersøgelser har imidlertid ikke givet holdepunkter for, at multivitamin-mineraltilskud (MVMT) kan bedre verbal eller non-verbal intelligens hos skolebørn, såvel i undersøgelser udført i i-lande som i u-lande (hvor mangel må formodes at være hyppigere). Der er heller ikke holdepunkter for, at tilskud i op til 2 år har effekt på kognitive funktioner hos raske ældre. Gravide, der får MVMT, synes ikke at få børn, som har en bedre mental udvikling end kvinder, der får placebo. Undersøgelserne har imidlertid anvendt forskellige sammensætninger af vitaminer og i forskellige doser ƒ{ dog sjældent højere end anbefalede daglige indtag ƒ{ og er også svært sammenlignelige, fordi forskellige undersøgelsesmetoder er anvendt på forskellige tidspunkter i børnenes udvikling. Blandt børn i u-lande (de fleste undersøgelser er udført på forskolebørn) har en meta-analyse vist, at tilskud af MVMT kan øge højde og vægt samt bedre den motoriske udvikling sammenlignet med placebo.
Graviditet øger behovet for næringsstoffer, og hvis det øgede behov ikke honoreres, kunne det tænkes at have negative effekter på moder og barn. En Cochrane-analyse baseret på 9 randomiserede undersøgelser blandt kvinder i u-lande viste, at multivitamintilskud til gravide nedsætter risikoen for at føde børn med lav fødselsvægt og for, at den gravide udvikler anæmi sammenlignet med placebo eller ingen intervention, medens der ikke var nogen effekt sammenlignet med kvinder, der fik tilskud af jern/folinsyre.
De fleste vitaminer og mange mineraler er nødvendige for et velfungerende immunsystem, og tilskud forbedrer visse immunologiske funktioner hos personer med nedsat ernær¬ings¬status. Der har derfor været forskningsmæssig interesse for, om tilskud kan nedsætte risikoen for infektioner specielt blandt ældre. Der er dog ingen sikker evidens for, at MVMT kan reducere antal infektioner, antal sygedage med infektion eller antibiotikaforbrug hos ældre raske hjemmeboende eller plejehjemsbeboere.
Blandt hiv-inficerede er der en høj forekomst af mangel på essentielle næringsstoffer, og mangel synes at være ledsaget af en hastigere sygdomsprogression. Enkelte randomiserede undersøgelser (udført på patienter i u-lande uden effektiv anti-retroviral behandling) har vist lavere dødelighed og sygelighed ved tilskud af MVMT til voksne (ingen undersøgelser har studeret effekten af MVMT hos hiv-smittede børn) i doser nogenlunde svarende til de anbefalede indtag).

 

Multiple B-vitaminer

Højdosis multipel B-vitaminbehandling er især blevet anvendt ved alkoholisk eller diabetisk neuropati, men en systematisk gennemgang fandt, at der ikke var tilstrækkelige data til sikkert at kunne vurdere, om højdosis B-vitamin kan bedre symptomer på perifer neuropati.
Folsyre, B12-vitamin og pyridoxin
Øget koncentration i blodet af homocystein er ledsaget af øget risiko for hjertekarsygdom. Dette og det forhold, at homocystinuri (en autosomal recessiv sygdom med stærkt forhøjet homocystein) øger risikoen for hjerte-karsygdom markant, udløste en række kontrollerede interventionsstudier om folsyretilskud, ofte i kombination med B12-vitamin og/eller pyridoxin. Man undersøgte, om det kunne nedsætte risikoen for hjerte-karsygdom.
Flere meta-analyser af disse studier har desværre vist, at dagligt tilskud af folsyre enten alene eller i kombination med de 2 øvrige B-vitaminer ikke nedsætter risikoen for eller dødeligheden af hjerte-karsygdom, herunder myokardieinfarkt, total stroke, inkompenseret hjertesygdom, eller total dødelighed hos personer med øget risiko for hjerte-karsygdom til trods for markante fald i homocystein. Der synes heller ikke at være effekt på progression af subklinisk aterosklerose vurderet ud fra billeddiagnostiske undersøgelser.
Øget homocystein forekommer med større hyppighed blandt patienter med demenssygdomme herunder Alzheimers sygdom. Der er imidlertid i placebokontrollerede studier ikke evidens for, at tilskud nedsætter udviklingen af kognitiv funktionsnedsættelse hos ældre med eller uden demens. Sammenligningen mellem forskellige studier besværliggøres imidlertid af, at de kognitive test og deltest, der er benyttet, måler forskellige og ofte overlappende kognitive funktionsdomæner.

Fakta

Tilskud af multivitaminer indtages af omkring halvdelen af den danske befolkning. Der er ingen evidens for, at et tilskud har nogen gavnlig effekt, medmindre der foreligger mangel. På den anden side er der heller ingen bivirkninger ved indtag af multivitaminer i doser inden for de anbefalede tilførsler.

Folsyre

Risikoen for neuralrørsdefekt (encefalocele, spina bifida), en ofte alvorlig medfødt misdannelse opstået som følge af mangelfuld tillukning af neuralrøret, kan nedsættes ved perikonceptionel folsyretilskud. Systematiske gennemgange af randomiserede undersøgelser af i alt godt 6.000 kvinder (både med og uden en tidligere graviditet med et neuralrørsdefekt barn) har vist, at tilskud i daglige doser på 360 μg til 4.000 μg kan reducere risikoen med omkring 70 % sammenlignet med placebo eller multivitamin. Det er usikkert, om tilskud af folsyre kan forebygge andre medfødte misdannelser, herunder læbe-ganespalte. Sundhedsstyrelsen anbefaler folsyretilskud på 5 mg dagligt til kvinder, der tidligere har født et barn med neuralrørsdefekt, medens øvrige kvinder anbefales et tilskud på 400 μg dagligt. Tilskuddet bør gives, fra graviditet planlægges, eller ved uplanlagte graviditeter fra graviditet opdages, til 2-3 måneder ind i graviditeten.
Som følge af folats betydning for nukleotidsyntesen og metylering er vitaminet sat i forbindelse med risiko for kræftudvikling (specielt mave- og brystkræft). Placebokontrollerede undersøgelser har dog ikke givet holdepunkter for nogen effekt.

Antioxidative vitaminer

Oxidative beskadigelser menes at være impliceret i udviklingen af en række sygdomme, primært hjerte-karsygdomme og kræft. Et øget indtag af de antioxidative vitaminer, E-vitamin, C-vitamin og beta-caroten skulle således i teorien kunne nedsætte risikoen for disse sygdomme.
De efterhånden mange randomiserede interventionsundersøgelser, der er publiceret, har imidlertid ikke kunnet vise, at tilskud alene eller i forskellige kombinationer har effekt i såvel primær som sekundær forebyggelse af hjerte-karsygdom. En syste¬matisk gennemgang af kontrollerede undersøgelser, hvor E-vitamin er anvendt i behandling af claudicatio intermittens, konkluderede, at der ikke var tilstrækkelig evidens for nogen gavnlig effekt. En meta-analyse, som inkluderede 9 randomiserede undersøgelser, fandt dog en signifikant nedsat risiko for iskæmisk stroke (men øget risiko for hæmoragisk stroke) ved tilskud af E-vitamin sammenlignet med placebo. Tilskud af antioxidanter nedsætter ikke sygeligheden eller dødeligheden af total kræft eller specifikke kræftsygdomme.
Tilskud af antioxidanter har ikke haft effekt ved mange andre sygdomme, hvor oxidativ vævsskade menes at spille ind. Det drejer sig om kroniske leversygdomme, maculadegeneration, præeklampsi og Alzheimers sygdom. Om antioxidanter har en plads i forebyggelsen og behandlingen af Huntingtons eller Parkinsons sygdom, eller om tilskud kan dæmpe kognitiv funktionsnedsættelse hos ældre, er uvis, men foreløbige undersøgelser tyder ikke på det. E-vitamin har også været anvendt til præmature for at forhindre de oxidative skader, der fører til intrakraniel hæmoragi og retinopati. Et Cochrane-studie kunne konkludere, at E-vitamin kunne nedsætte forekomsten af disse sygdomme, men øgede risikoen for sepsis.
C-vitamin har en langvarig tradition for anvendelse ved øvre luftvejsinfektioner. Meta-analyse af placebokontrollerede undersøgelser har vist, at regelmæssigt indtag af C-vitamin i doser på 0,2 g/dag eller mere i beskeden grad kan nedsætte varighed (med ½ dag) og sværhedsgrad af forkølelsessymptomer, medens hyppigheden af infektioner ikke påvirkes. Kontrollerede undersøgelser, hvor C-vitamin først blev taget ved debut af forkølelsessymptomer, viste ingen effekt på varighed eller sværhedsgrad af symptomer.

A-vitamin

A-vitaminmangel er en almindelig mangeltilstand blandt børn i u-lande, og ud over at være den væsentligste årsag til blindhed øger mangel på A-vitamin også sygelighed og dødelighed af svære infektioner bl.a. diarré og mæslinger. Flere randomiserede undersøgelser i u-lande har vist, at profylaktisk tilskud til børn op til 5-års-alderen kan forebygge blindhed, øge modstandskraften mod infektioner og nedsætte dødeligheden. Der er ingen holdepunkter for, at sufficient ernærede børn kan have gavn af tilskud.

K-vitamin

Vitaminet er nødvendigt for ƒ×-karboxylering af glutaminsyre i koagula¬tionsfaktorernes proteinkæde, så aminosyren kan binde calcium, som er en forudsætning for faktorernes aktivering.
K-vitamin er også nødvendig for karboxylering af andre calciumbindende proteiner, som bl.a. menes at have betydning for mineralisering af knogler (osteocalcin) og af kar (matrix-GLA-protein).
Osteocalcin, der produceres fra osteoblaster, synes at være involveret i knoglemineralisering. Lavt K-vitaminindtag og nedsat K-vitaminstatus (fx ved behandling med K-vitaminantagonister) er i nogle undersøgelser forbundet med nedsat knoglemasse og øget frakturrisiko. En meta-analyse har vist nedsat risiko for fraktur i columna og hofte ved tilskud af menakinon i doser på 45 mg/dag, som er omkring 500 gange mere end anbefalede tilførsler. Det skal dog anføres, at der er tale om små undersøgelser af ringe kvalitet, hvor det primære formål ikke var at undersøge frakturrisiko. Om mindre doser K-vitamin ƒ{ nogenlunde svarende til dem, der kan opnås i en kost med højt indhold af grøntsager (500 mikrogram/dag) ƒ{ nedsætter frakturrisiko, er uvist. Randomiserede undersøgelser har ikke vist konsistente effekter på post-menopausalt knogletab ved tilskud af store doser K-vitamin såvel i form af fytomenadion som menakinon.
Matrix-GLA-protein nedsætter kalcifikationen og kan derfor have betydning for mineralisering af karrene. Enkelte randomiserede undersøgelser har vist nedsat kalcifikation i koronarkar og øget elasticitet af halsarterier ved tilskud af K-vitamin, men ingen studier har undersøgt, om risikoen for hjerte-karsygdom nedsættes ved tilskud.

Fakta

Der er videnskabelig evidens for, at:

 • folsyre perikonceptionelt i daglige doser på 400 µg nedsætter risikoen for neuralrørsdefekt.
 • D-vitamin plus calcium i daglige doser på henholdsvis 20 µg og 1000 mg nedsætter risikoen for osteoporotisk fraktur hos ældre beboere på institution.
 • menakinon i daglige doser på 45 mg nedsætter risikoen for osteoporotisk fraktur.

D-vitamin

Det er velkendt, at D-vitamin har betydning for knogleomsætning, og at mangel kan medføre rachitis hos børn og osteomalaci hos voksne (ved serum-25-hydroxyvitamin-D (25OHD) <10 nmol/l). En mindre udtalt D-vitaminmangel (25OHD <50 nmol/l) kan bidrage til udvikling af osteoporose. Ved nedsat D-vitaminstatus nedsættes calciumoptagelsen fra tarmen, og der indtræder en kompensatorisk stigning i niveauet af parathyroideahormon, som medfører stimulering af knogleresorptionen og et accelereret knogletab. Især gangbesværede ældre har en øget risiko for D-vitaminmangel som følge af nedsat udsættelse for sollys (UVB ~295-320 nm). Evnen til at syntetisere D-vitamin fra huden nedsættes også med alderen. Nedsat D-vitamin hos ældre er desuden forbundet med muskelsvaghed og en øget risiko for fald og fraktur.

Meta-analyser af randomiserede undersøgelser af effekten af D-vitamintilskud (i daglige doser på 10-20 µg) på frakturrisiko har imidlertid ikke givet overbevisende resultater. Derimod synes frakturrisikoen at kunne nedsættes, hvis D-vitamin kombineres med et tilskud af calcium (1.000 mg/dag), først og fremmest hos personer med nedsat D-vitaminstatus og lav calciumindtagelse, dvs. fortrinsvis personer over 70 år, plejehjemsbeboere og mørklødede og/eller tildækkede personer samt personer, der ikke kommer ud i sollys. Hos disse grupper anbefaler Sundhedsstyrelsen et tilskud af D-vitamin på 20 µg/dag og af calcium på 1.000 mg/dag. Om højere doser D-vitamin medfører yderligere fald i frakturrisiko, eller om calciumtilskud er nødvendigt hos personer med normal calciumindtagelse, er uvist. 

Tilskud af D-vitamin (medførende 25OHD >60 nmol/l) hos ældre synes også at nedsætte risiko for fald. D-vitamintilskud til børn og unge med nedsat D-vitaminstatus ƒ{ men ikke børn og unge med normal status ƒ{ kan bedre knogledensiteten, men om dette nedsætter risikoen for fraktur på kort eller langt sigt, er uvist.
Tilstedeværelsen af D-vitaminreceptorer (VDR) i de fleste væv har øget interessen for vitaminets mulige extra-skeletale virkninger. D-vitamin virker gennem VDR i regulering af celledifferentiering og funktion.

Randomiserede studier har dog ikke vist effekt af D-vitamin i behandlingen af tuberkulose eller på risikoen for hjerte-karsygdom og kræft. Tilskud synes heller ikke at bedre glukoseomsætning, blodtryk eller lipidstatus, dette til trods for, at talrige kohortestudier har vist invers sammenhæng mellem D-vitaminstatus og risiko for disse ƒ{ og flere andre ƒ{ sygdomme. Den manglende effekt af tilskud i randomiserede undersøgelser kan skyldes, at der ofte er tale om små undersøgelser af ringe kvalitet, at D-vitamindosis har været utilstrækkelig, og at resultaterne overvejende stammer fra studier, hvis primære formål ikke var at undersøge virkningen på den pågældende sygdom.

Bivirkninger ved tilskud

De mange randomiserede undersøgelser, der er publiceret gennem de seneste 20-25 år, har vist, at et højere indtag end de anbefalede tilførsler af mange vitaminer kan medføre bivirkninger, hvoraf nogle allerede er omtalt ovenfor.
Meta-analyser har således vist øget total dødelighed ved indtag af E-vitamin i doser over 400 mg/dag. Beta-caroten i daglige doser på 20-30 mg øger risikoen for rygerelaterede kræftsygdomme. Det generelle fund af en manglende gavnlig effekt i forbindelse med øget risiko for bivirkninger betyder, at tilskud uden for de ovennævnte indikationer ikke kan anbefales.

Referencer

 1. Eilander AE, Gera T, Sachdev HS, et al. Multiple micronutrient supplementation for improving cognitive performance in children: systematic review of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2010;91:115-130.
 2. Taras H. Nutrition and student performance at school. J Sch Health 2005;75:199-213.
 3. Cockle S, Haller J, Kimber S, et al. The influence of multivitamins on cognitive function and mood in the elderly. Aging Mental Health 2000;4:339-353.
 4. McNeill G, Avenell A, Campbell MK, et al. Effect of multivitamin and multimineral supplementation on cognitive function in men and women aged 65 years and over: a randomised controlled trial. Nutr J 2007;6:10.
 5. Wolters M, Hickstein M, Flinterman A, et al. Cognitive performance in relation to vitamin status in healthy elderly German women – the effect of 6-months multivitamin supplementation. Prev Med 2005;41:253-259.
 6. Leung BMY, Wiens KP, Kaplan BJ. Does prenatal micronutrient supplementation improve children’s mental development? A systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth 2011;11:12.
 7. Allen LH, Peerson JM, Olney DK. Provision of multiple rather than two or fewer micronutrients more effectively improves growth and other outcomes in micronutrient-deficient children and adults. J Nutr 2009;139:1022-1030.
 8. Haider BA, Bhutta ZA. Multiple-micronutrient supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Research 2006, Issue 4. Art. No.: CD004905.
 9. Liu BA, McGeer A, McArthur MA, et al. Effect of multivitamin and mineral supplementation on episodes of infection in nursing home residents: a randomized, placebo-controlled study. J Am Geriatr Soc 2007;55:35-42.
 10. Stephen AI, Avenell A. A systematic review of multivitamin and multimineral supplementation for infection. J Hum Nutr Dietet 2006;19:179-190.
 11. Fawzi WW, Msamanga GI, Spiegelman D, et al. A randomized trial of multivitamin supplements and HIV disease progression and mortality. N Engl J Med 2004;351:23-32.
 12. Jiamton S, Pepin J, Suttent R, et al. A randomized trial of the impact of multiple micronutrient supplementation on mortality among HIV-infected individuals living in Bangkok. AIDS 2003;17:2461-2469.
 13. Ang CD, Alviar MJM, Dans AL, et al. Vitamin B for treating peripheral neuropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD004573.
 14. Eikelboom JW, Lonn E, Genest Jr. J, et al. Homocyst(e)ine and cardiovascular disease: a critical review of the epidemiologic evidence. Ann Intern Med 1999;131:363-375.
 15. Clarke R, Halsey J, Lewington S, et al. Effects of lowering homocysteine levels with B-vitamins on cardiovascular disease, cancer, and cause-specific mortality. Meta-analysis of 8 randomized trials involving 37485 individuals. Arch Intern Med 2010;170:1622-1631.
 16. Lee M, Hong K-S, Chang S-C et al. Efficacy of homocysteine-lowering therapy with folic acid in stroke prevention. A meta-analysis. Stroke 2010;41:1205-1212.
 17. Marti-Carvajal AJ, Sola I, Lathyris D, et al. Homocysteine lowering interventions for preventiong cardiovascular events. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD 006612.
 18. SEARCH Collaborative Group. Effects of homocysteine-lowering with folic acid plus vitamin B12 vs placebo on mortality and major morbidity in myocardial infarction survivors. A randomized trial. JAMA 2010;303:2486-2494.
 19. Bleys J, Miller III ER, Pastor-Barriuso R, et al. Vitamin-mineral supplementation and the progression of atherosclerosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2006;84:880-887.
 20. Potter K, Hankey GJ, Green DJ et al. The effect of long-term homocysteine-lowering on carotid intima-media thickness and flow-mediated vasodialtion in stroke patients: a randomized controlled trial and meta-analysis. BMC Cardiovasc Dis 2008:8:24.
 21. Balk EM, Raman G, Tatsioni A, et al. Vitamin B6, B12, and folic acid supplementation and cognitive function. A systematic review of randomized trials. Arch Intern Med 2007;167:21-30.
 22. Dangour AD, Whitehouse PJ, Rafferty K et al. B-vitamins and fatty acids in the prevention and treatment of Alzheimer’s disease and dementia: A systematic review. J Alzheimer’s Dis 2010;22:205-224.
 23. Malouf R, Grimley Evans J. Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD 004514.
 24. Wald DS, Kasturiratne A, Simmonds M. Effect of folic acid, with or without other B-vitamins, on cognitive decline: meta-analysis of randomized trials. Am J Med 2010;123:522-527.
 25. De-Regil LM, Fernandez-Gaxiola AC, Dowswell T et al. Effects and safety of periconceptional folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD007950.
 26. Lumley J, Watson L, Watson M et al. Periconceptional supplementation with folate and/or multivitamins for preventing neural tube defects. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD001056.
 27. Wehby G, Murray JC. Folic acid and orofacial clefts: a review of the evidence. Oral Dis 2010;16:11-19.
 28. Figueiredo JC, Mott LA, Giovannucci E et al. Folic acid and prevention of colorectal adenomas: a combined analysis of randomized controlled trials. Intern J Cancer 2010.
 29. Eidelman RS, Hollar D, Herbert PR et al. Randomized trials of vitamin E in the treatment and prevention of cardiovascular disease. Arch Intern Med 2004;164:1552-1556.
 30. Kleijnen J, Mackerras D. Vitamin E for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 1998. Issue 1. Art. No.:CD000987.
 31. Schürks M, Glynn RJ, Rist PM et al. Effects of vitamin E on stroke subtypes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2010;341:c5702.
 32. Bardia A, Tleyjeh IM, Cerhan JR. Efficacy of antioxidant supplementation in reducing primary cancer incidence and mortality: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc 2008;83:23-34.
 33. Bjelakovic G, Nikolova D, Simonetti RG, et al. Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD004183.
 34. Myung S-K, Kim Y, Ju W, et al. Effects of antioxidant supplements on cancer prevention: meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Oncol 2010;21:166-179.
 35. Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, et al. Antioxidant supplements for liver diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD007749.
 36. Chong EW-T, Wong TY, Kreis AJ, et al. Dietary antioxidants and primary prevention of macular degeneration: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007;335:755.
 37. Evans JR, Henshaw KS. Antioxidant vitamin and mineral supplements for preventing age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD000253.
 38. Basaran A, Basaran M, Topatan B. Combined vitamin C and E supplementation for the prevention of preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol Survvey 2010;65:653-667.
 39. Roberts JM, Myatt L, Spong CY et al. Vitamins C and E to prevent complications of pregnancy-associated hypertension. N engl J Med 2010;362:1282-1291.
 40. Issac MGEKN, Quinn R, Tabet N. Vitamin E for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art No.: CD002854.
 41. Brion LP, Bell EF, Raghuveer TS. Vitamin E supplementation for prevention of morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD003665.
 42. Hemilä H, Chalker E, Douglas B. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000980.
 43. Imdad A, Herzer K, Mayo-Wilson E, et al. Vitamin A supplementation for preventing morbidity and mortality in children from 6 months to 5 years of age. Cochrane Database Syst Rev 2010 Dec 8;12:CD008524.
 44. Rotondi MA, Khobzi N. Vitamin A supplementation and neonatal mortality in the developing world: a meta-regression of cluster-randomized trials. Bull World Health Organ 2010;88:697-702.
 45. Cockayne S, Adamson J, Lanham-New S, et al. Vitamin K and the prevention of fractures. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2006;166:1256-1261.
 46. Booth SL, Dallal G, Shea MK, et al. Effect of vitamin K supplementation on bone loss in elderly men and women. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:1217-1223.
 47. Inoue T, Fujita T, Kishimoto H, et al. Randomized controlled study on the prevention of osteoporotic fractures (OF study): a phase IV clinical study of 15-mg menatetrenone capsules. J Bone Miner Metab 2009;27:66-75.
 48. Iwamoto J, Sato Y, Takeda T, et al. High-dose vitamin K supplementation reduces fracture incidence in postmenopausal women: a review of the literature. Nutr Res 2009;29:221-228.
 49. Shea KM, O’Donnell CJ, Hoffmann U, et al. Vitamin K supplementation and progression of coronary artery calcium in older men and women. Am J Clin Nutr 2009;89:1799-1807.
 50. Braam LA, Hoeks AP, Brouns F, et al. Beneficial effects of vitamins D and K on the elastic properties of the vessel wall in postmenopausal women: a follow-up study. Thromb Haemost 2004;91:313-320.
 51. Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD, et al. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000227.
 52. Boonen S, Lips P, Bouillon R, et al. Need for additional calcium to reduce the risk of hip fracture with vitamin D supplementation: Evidence from a comparative metaanalysis of randomized controlled trials. J Clin Endocrinol Metab 2007;1415-23.
 53. The DIPART Group. Patient level pooled analysis of 68500 patients from seven major vitamin D fracture trials in US and Europe. BMJ 2010;340:b5463, doi:10.1136/bmj.b5463.
 54. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009;339:b3692; doi:10.1136/bmj.b3692.
 55. Winzenberg T, Powell S, Shaw KA, et al. Effects of vitamin D supplementation on bone density in healthy children: systematic review and meta-analysis. BMJ 2011;342:c7254.
 56. Yamshchikov AV, Desai NS, Blumberg HM, et al. Vitamin D for treatment and prevention of infectious diseases: a systematic review of randomized controlled trials. Endocr Pract 2009;15:438-449.
 57. Wang L, Manson JE, Song T, et al. Systematic review: vitamin D and calcium supplementation in the prevention of cardiovascular events. Ann Intern Med 2010;152:315-323.
 58. Wactawski-Wende J, Kotchen JM, Anderson GL, et al.. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of colorectal cancer. N Engl J Med 2006;354:684-696.
 59. Pittas AG, Chung M, Trikalinos T, et al. Systematic review: vitamin D and cardiometabolic outcomes. Ann Intern Med 2010;152:307-314.
 60. Jorde R, Sneve M, Torjeson P, Figenschau Y. No improvement in cardiovascular risk factors in overweight and obese subjects after supplementation with vitamin d3 for 1 year. J Intern Med 2010;267:462-472.
 61. Rajpathak SN, Xue X, Wassertheil-Smoller S, Van Horn L, Robinson JG, Liu S, Allison M, Martin LW, Ho GY, Rohan TE. Effect of 5 year of calcium plus vitamin D supplementation on change in circulating lipids: results from Women’s Health Initiative. Am J Clin Nutr 2010;91:894-899.
 62. Miller ER, Pastor-Barriuso R, Dalal D, et al. Meta-analysis: high dosage vitamin E supplementation ,ay increase all-cause mortality. Ann Intern Med 2005;142:37-46.
 63. Druesne-Pecollo N, Latino-Martel P, Norat T, et al. Beta-carotene supplementation and cancer risk: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Int J Cancer 2010;127:172-184.
 64. Tanvetyanon T, Bepler G. Beta-carotene in multivitamins and the possible risk of lung cancer among smokers versus former smokers. Cancer 2008;113:150-157.

Interessekonflikter

Ingen

Institut for Rationel Farmakoterapi 24-10-2011Opdateret 24 OKT 2011