xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye IRF-præparat_anmeldelser

Rationel farmakoterapi nr. 9, 2016

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Af Marlene Øhrberg Krag, IRF

Hidrasec (racecadotril) til symptomatisk behandling af akut diarré hos voksne

Racecadotril er et intestinalt antisekretorisk middel, som ikke påvirker tarmens peristaltik. Racecadotril er indiceret til symptomatisk behandling af akut diarré hos voksne patienter, når kausal behandling ikke er mulig. Såfremt kausal behandling er mulig, kan racecadotril anvendes som supplerende behandling. Ved behandlingen hæmmes hypersekretion af væske og elektrolytter.

Det er IRF’s samlede vurdering, at racecadotril kan være et relevant symptomatisk behandlingsvalg ved akut diarré hos voksne. Sammenlignet med placebo reducerer racecadotril varigheden af diarré med ca. et døgn. Denne effekt er ligeværdig med loperamid. Imidlertid har racecadotril færre bivirkninger end loperamid og hæmmer ikke tarmens peristaltik. Den noget højere behandlingspris af racecadotril sammenlignet med loperamid kan være acceptabel grundet færre bivirkninger. Behandling med racecadotril erstatter ikke rehydreringsterapi, når dette er relevant.Præparatet fås i håndkøb på apoteker.

Læs hele anmeldelsen her

Incruse (umeclidinium) til behandling af KOL

Incruse er et nyt inhalationspræparat af typen langtidsvirkende muskarinreceptorantagonist (LAMA), der er godkendt til vedligeholdelsesbehandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Behandlingen doseres en gang i døgnet, og den registrerede dosis er 55 mikrogram (µg) umeclidinium pr. døgn.

I forhold til placebo har Incruse en statistisk signifikant og relevant effekt på øgning af lungefunktionen, reduktion af dyspnø samt forbedring af livskvalitet. Incruse er i randomiserede studier fundet sammenlignelig med to andre LAMA-inhalationsmidler. I forhold til andre LAMA-inhalationsmidler vurderes umeclidinium at være ligeværdig mht. effekt og bivirkninger.

Incruse leveres i samme device (Ellipta) som lægemidlerne Anoro og Relvar, der tidligere er blevet anmeldt af IRF. Anoro kombinerer umeclidinium og den langtidsvirkende beta2-agonist (LABA) vilanterol (LAMA+LABA). Relvar kombinerer inhalationssteroidet fluticasonfuroat og vilanterol (ICS+LABA).

Det er IRF’s samlede vurdering, at effekten af Incruse er på linje med andre LAMA’er, men at erfaringsgrundlaget for ældre LAMA-præparater, primært tiotropium, er betydeligt større. Da der formodentlig er tale om en klasseeffekt inden for LAMA-gruppen, bør terapivalg bygge på erfaringsgrundlag, håndterbarhed af device samt pris. Incruse kan være et relevant valg for patienter i triple-behandling (ICS/LAMA/LABA), hvor det findes hensigtsmæssigt at bruge så få forskellige devices som muligt.

Læs hele anmeldelsen her

Intuniv (guanfacin) til behandling af ADHD hos børn og unge
Intuniv (guanfacin) en ny type ikke-centralstimulerende ADHD-medicin. Intuniv er godkendt til behandling af ADHD hos børn og unge, når centralstimulantia ikke er egnede, ikke tåles eller ikke har effekt. Dermed har Intuniv en mere restriktiv indikation sammenlignet med det andet ikke-centralstimulerende lægemiddel til ADHD, atomoxetin.

Sammenlignet med placebo har Intuniv effekt på ADHD-kernesymptomer med en middel effektstørrelse. Det tyder på, at effekten af Intuniv er mindre end for methylphenidat, men sammenlignelig eller større end for atomoxetin. Der er ikke påvist overbevisende effekt på funktionsevnen.

Bivirkninger og risiko for interaktioner er betydelige og kan være alvorlige, især sedation og døsighed er hyppigt forekommende og påvirker effekten af Intuniv på ADHD-kernesymptomer. Intuniv påvirker puls og blodtryk, og der er rapporteret tilfælde af synkope.

Det er IRF’s samlede vurdering, at Intuniv i lighed med dexamfetamin kun bør anvendes til behandling af ADHD, hvis methylphenidat, atomoxetin og lisdexamfetamin ikke er egnede, ikke tåles eller ikke har effekt, da bivirkningsprofil og risiko for interaktioner er bekymrende. Der kan aktuelt søges om enkelttilskud af den læge, der opstarter behandlingen.

Læs hele anmeldelsen her

Lixiana (edoxaban) – nyt NOAK
Lixiana (edoxaban) er det fjerde Non-vitamin K Orale Antikoagulans (NOAK) på markedet i Danmark, sammen med Eliques (apixaban), Xarelto (rivaroxaban) og Pradaxa (dabigatran). Lixiana er godkendt til forebyggelse af embolier hos patienter med non-valvulær atrieflimmer (NVAF) med en eller flere risikofaktorer og til behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiv heraf. Til begge indikationer er Lixiana ikke dårligere end warfarin til at forebygge embolier og har en statistisk signifikant lavere forekomst af større blødninger. Den lavere blødningsrisiko er specielt udtalt ved sammenligning med patienter i warfarinbehandling, som ikke er i terapeutisk niveau >70% af tiden. Der foreligger ikke studier, hvor Lixiana er sammenlignet direkte med de øvrige NOAKs, og grundet forskelle i studiedesign er det vanskeligt at sammenligne stofferne.

Overordnet set er det IRF’s vurdering, at Lixiana kan anvendes på linje med de øvrige NOAKs til forebyggelse af embolier hos patienter med NVAF eller til behandling af DVT og LE hos patienter, hvor warfarin er kontraindiceret, eller hvor tid i terapeutisk interval i over 70% af tiden ikke kan opnås med warfarinbehandling. Prisen for Lixiana ligger aktuelt 4-14% under prisen for de øvrige NOAKs.

Hos patienter med NVAF, som har en nyrefunktion højt i normalområdet (GFR >80-95 ml/min), bør en af de øvrige NOAKs foretrækkes, da effekten af Lixiana ser ud til at være mindre i denne patientgruppe.

Læs hele anmeldelsen her og læs mere på www.irf.dk

Opdateret 11 OKT 2016