xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Status på remdesivir og COVID-19

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 8, 2020

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Marie Louise Schougaard Christiansen1, Lars Østergaard2, Tonny Studsgaard Petersen3

1) Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen
2) Afdeling for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital
3) Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 

Der forskes målrettet i lægemidler med effekt mod COVID-19. Vi har tidligere givet et overblik over en del af de lægemidler, der har forskernes interesse [1]. Senest har remdesivir fået meget medieomtale. Studier med deltagelse af bl.a. danske læger har vist foreløbige resultater, der tyder på, at remdesivir har en klinisk gavnlig effekt sammenlignet med understøttende behandling alene [2]. 

Det er fortsat Sundhedsstyrelsens anbefaling, at anvendelse af remdesivir til behandling af COVID-19 bør ledsages af dataopsamling, således at evidens om gavnlige og skadelige effekter kan udbygges. 

Hvad er remdesivir?

Remdesivir er en nucleosidanalog, der optages i celler og aktiveres til en adenosin-trifosfat-metabolit, der indbygges i virus’ RNA. Dette fører til hæmning af RNA-polymeraser, og dermed blokeres viral RNA-syntese fx i coronavira som SARS-CoV-2 [3, 4]. 

Studieresultater

Særligt foreløbige data fra det randomiserede, placebokontrollerede ACTT-1 studie har skabt interesse for remdesivir [5]. I alt 1.063 patienter med COVID-19 pneumoni blev randomiseret i to lige store grupper til enten remdesivir eller placebo. Remdesivir reducerede tiden til restituering fra 15 dage (95% CI 13-19 dage; placebo) til 11 dage (95% CI 9-12 dage; remdesivir), p<0,001. Efter 14 dage var mortaliteten blandt patienter, der havde fået remdesivir 7,1% mod 11,9% blandt placebo-behandlede (hazard ratio for mortalitet 0,70; 95% CI 0,47-1,04). Effekten var mest udtalt i undergruppen af patienter, der var i iltbehandling men uden behov for highflow ilt-, NIV- eller respiratorbehandling. Endelig afrapportering af studiet afventes. 
Et kinesisk placebokontrolleret studie randomiserede patienter 2:1 til enten remdesivir eller placebo [6]. I alt 453 patienter var planlagt inkluderet, men kun 237 blev inkluderet, før studiet blev afbrudt pga. manglende rekruttering (epidemien forsvandt i Kina). Resultaterne var inkonklusive. Dog sås en tendens til gavnlig symptomatisk effekt af remdesivir (hazard ratio for klinisk bedring på en 6-trins ordinalskala 1,23; 95% CI 0,87-1,75). Der var ikke statistisk signifikant kortere median tid til klinisk bedring blandt remdesivir-behandlede (21 dage, interkvartil spændvidde 13-28 dage) vs. placebo-behandlede (23 dage, interkvartil spændvidde 15-28 dage). Der var ikke effekt af remdesivir på virusload.
Et living mapping initiativ til evaluering af forebyggende og behandlende tiltag af COVID-19 med deltagelse af blandt andre en række Cochrane institutter har vurderet de to offentliggjorte studier [7]. Der udtrykkes nogen bekymring for risiko for bias i begge studier. Desuden mangler det kinesiske studie statistisk power grundet afslutning før tid [8].  
På globalt plan er der registreret over 20 studier med remdesivir. En del af disse beskæftiger sig også med remdesivir i kombination med anden potentiel specifik behandling af COVID-19. Flere data om gavnlige og skadeligge effekter af remdesivir i behandlingen af COVID-19 må derfor forventes fremover.

Regulatorisk status for remdesivir

Remdesivir er aktuelt (15. juni 2020) ikke godkendt. Indtil evt. godkendelse kan lægemidlet primært anvendes som led i kliniske forsøg. Til patienter, der ikke opfylder kriterierne for deltagelse i kliniske forsøg, kan infektionsmedicinere søge Lægemiddelstyrelsen om generel udleveringstilladelse til remdesivir til behandling af COVID-19 iht. Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) betingelser for anvendelse [9,10]. Dette vil ske via det tidligere offentliggjorte compassionate use program, der administreres centralt for hele EU. EMA har anbefalet en udvidet anvendelse af remdesivir, så også indlagte patienter, der ikke er i respirator men har behov for anden hjælp til vejrtrækning, kan behandles [11]. Danske Regioner og Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin har den 12. juni 2020 etableret et Tværregionalt Multidisciplinært Team vedr. behandling af COVID-19 med remdesivir mhp. visitation af patienter til remdesivir-behandling [12].
Sideløbende har EMA indledt et såkaldt rolling review af remdesivir [13]. Modsat en traditionel markeds-føringsansøgning, hvor al data skal præsenteres på ansøgningstidspunktet, kan EMA i tilfælde af en sundhedskrise igangsætte et rolling review, hvor man løbende vurderer nytilkomne data for at accelerere godkendelsesprocessen. EMA har den 8. juni 2020 modtaget en formel ansøgning om såkaldt conditional marketing authorisation af remdesivir [14]. Den kan gives på baggrund af færre data end normalt, hvis der er en berettiget forventning om, at lægemidlet kan opfylde et udækket medicinsk behov, men den vil være betinget af senere indsendelse af fyldestgørende data [15]. Sundhedsstyrelsen afventer EMAs vurdering, før anbefaling vedr. remdesivir evt. kan ændres.

 

Referencer

 1. Christiansen MLS et al. Information til læger om status af mulig forebyggelse og behandling af SARS-CoV-2 og COVID-19. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 4, 2020. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Rationel-Farmakoterapi-4-2020/Information-til-l%C3%A6ger-om-mulig-forebyggelse-og-behandling-af-SARS-cov-og-COVID-19
 2. Benfield T et al. Remdesivir til behandling af OVID-19-pneumoni. Ugeskr Laeger 2020;182:V205031. Leder. https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2020-06/v205031_web_0.pdf
 3. Ferner RE et al. Remdesivir in covid-19. BMJ. 22 2020;369:m1610. https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1610.full.pdf
 4. EMA. Summary on compassionate use – Remdesivir Gilead. EMA/178637/2020 – Rev.1 (03 April 2020). Procedure No EMEA/H/K/5622/CU. https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/summary-compassionate-use-remdesivir-gilead_en.pdf
 5. Beigel JH et al. Remdesivir for the treatment of Covid-19 – preliminary report. NEJM 22. maj 2020 (e-pub ahead of print). Adaptive COVID-19 Treatment Trial. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2007764?articleTools=true
 6. Wang Y et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet 2020; 395:1569-78. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii= S0140-6736%2820%2931022-9
 7. Boutron I et al. Interventions for preventing and treating COVID-19: protocol for a living mapping of research and a living systematic review. https://zenodo.org/record/3820266#.Xt-kD6Y7aUk 
 8. Pharmacologic treatments for COVID-19 patients. https://covid-nma.com/living_data/index.php
 9. Lægemiddelstyrelsen. Udleveringstilladelse til Remdesivir. Nyhed 1. maj 2020. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/udleveringstilladelse-til-remdesivir/#
 10. EMA. Conditions of use, conditions for distribution and patients targeted adressed to member states. Remdesivir Gilead. 11. maj 2020. https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/conditions-use-conditions--distribution-patients-targeted-conditions-safety-monitoring-adressed_en-2.pdf
 11. EMA. EMA recommends expanding remdesivir compassionate use to patients not on mechanical ventilation. News 11/05/2020. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-expanding-remdesivir-compassionate-use-patients-not-mechanical--ventilation
 12. Tværregionalt forum for koordination af medicin. Referat af møde 5. juni 2020. https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/kvalitet/Tvaerregionalt-forum-for-koordination-af-medicin/PublishingImages/Sider/default/TFKM%2005.06.2020.pdf
 13. EMA. EMA starts rolling review of remdesivir for COVID-19. Press release 30/04/2020. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-remdesivir-covid-19
 14. EMA. EMA receives application for conditional authorization of first COVID-19 treatment in the EU. 08/06/2020. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-
  application-conditional-authorisation-first-covid-19-treatment-eu
 15. EMA. Conditional marketing authorisation. Cited 9 June 2020. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-
  authorisation/conditional-marketing-authorisation

 

Opdateret 18 JUN 2020