xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde - 3. opslag

Offentlige og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner i kommuner, inviteres hermed til at ansøge om del i puljen: ”Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde – 3. opslag"

Projektperiode

I ansøgningspuljen er det muligt at søge om læringsforløb med forventet opstart i foråret 2021, tidligst februar. Forløbet skal senest afsluttes i december 2021.

Baggrund for projektet

Som led i satspuljeaftalen 2018-2021 er der afsat midler til at etablere et nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen, der har til formål at understøtte kommunerne i at skabe mere værdighed i ældreplejen. Læs mere om Videnscenter for værdig ældrepleje

Formål

Puljen skal understøtte værdighed i ældreplejen gennem målrettet udvikling af ledelseskompetencer, strukturer og organiseringer. Der vil være fokus på rammer, arbejdsgange, snitflader og sammenhænge med henblik på at arbejde konkret med udvikling af de lokale ledelseskompetencer.

Læringsforløbene skræddersyes, så læringsforløbets konkrete formål og indhold netop tager udgangspunkt i ansøgers aktuelle behov, udfordringer og målsætning.

Målgruppe

Den primære målgruppe for læringsforløbene er ledere og udvalgte medarbejdere med ledelses-, udviklings- eller implementeringsansvar, som i dagligdagen rammesætter arbejdet med værdig ældrepleje. Hvis det er relevant kan en sekundær målgruppe være medarbejdere, der indgår i pleje og omsorg af ældre borgere.

Hvem kan søge?

Kommuner og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner, der ønsker at løfte ledelseskompetencer, strukturer og organiseringer med henblik på en forbedret værdighed, kan ansøge om et læringsforløb. 

Kriterier for udvælgelse af ansøgninger

Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • I hvilken grad ansøger kan beskrive de udfordringer de ønsker læringsforløbet skal have fokus på.
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive forventninger til udbyttet af læringsforløbet, herunder hvilken effekt det forventes at have på værdighed i ældreplejen.
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive sin motivation for deltagelse i læringsforløbet.

Det vurderes positivt, hvis der i et tidligere kort rådgivningsforløb ved Videnscentret på basis af påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed, er vurderet et væsentligt potentiale for ansøgeren ved et læringsforløb.

Ansøgere, der tidligere har modtaget et forløb ved værdighedsrejseholdet, kommer kun i betragtning, hvis der ikke er andre ansøgere, som lever op til kriterierne. Ved et forløb forstås tildelte forløb fra puljerne ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold” og ”Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde”.

Kommuner og private leverandører kan søge til andre plejeenheder, der ikke har fået tildelt et forløb ved værdighedsrejseholdet. Ansøgere, der lever op til kriterierne, og som ikke tidligere har modtaget et forløb, prioriteres først.

Økonomi

Læringsforløbet er gratis. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen afholder alle udgifter til værdighedskonsulenterne samt de materialer der anvendes i forløbet. Sundhedsstyrelsen giver ikke tilskud til frikøb af medarbejdere eller vikardækning samt projektrelaterede udgifter til forplejning, lokaler og kontorartikler mv.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 1. december 2020, kl. 12.00.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Bilag 1 – Resumé af tildelte læringsforløb

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til den 16. november 2020 vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.

Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Marekka Staal Jensen, tlf.: 9351 8740, e-mail: msjt@sst.dk eller Kirsten Groth Willesen, tlf.: 93 59 01 69, e-mail: kigw@sst.dk.

Opslag

Der er tale om 3. opslag. 

1. opslag (april 2019)

2. opslag (september 2019)

3. opslag (oktober 2020)

4. opslag (september 2021)

Opdateret 01 JUL 2021