xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde

I satspuljeaftalen 2018-2021 er der afsat midler til at etablere et nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og best practice.

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje etableres et rejsehold, der skal gennemføre praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen.  

Udmøntning af puljen

Puljen blev offentliggjort den 1. april 2019. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende modtaget 13 ansøgninger. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er fire kommuner valgt til at modtage et læringsforløb af værdighedsrejseholdet.

I vurderingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, i hvor høj grad nedenstående kriterier skønnes opfyldt:

  • I hvilken grad ansøger kan beskrive de udfordringer, de ønsker læringsforløbet skal have fokus på.
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive forventninger til udbyttet af læringsforløbet, herunder hvilken effekt det forventes at have på værdighed i ældreplejen.
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive sin motivation for deltagelse i læringsforløbet.

Følgende ansøgere har fået tildelt et læringsforløb (efter navn fremgår emnet, man ønsker at arbejde med):

  • Halsnæs Kommune (Frederiksværk Plejecenter) – Kulturforandring
  • Thisted Kommune (Plejecenter Kristianslyst, Åbakken Plejecenter, Plejecentrene i Midt og Plejecentrene i Nord) – Sygeplejefaglig ledelse og koordinering 
  • Jammerbugt Kommune (Hjemme- og sygepleje og Plejecentre) – Udvikling af kommunikations- og koordinationsveje mellem planlæggere og fagkoordinatorer
  • Svendborg Kommune (Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Vest, Hjemmepleje Øst, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest) – Perspektivskifte fra system til borger samt opkvalificering af ældreområdets ledelse.

Samlet oversigt og resumé af projekterne

Baggrund

Alle kommuner og private leverandører på ældreområdet, der ønsker at løfte ledelseskompetencer, strukturer og organiseringer med henblik på en forbedret værdig ældrepleje kunne ansøge om deltagelse i rejseholdsforløbet.

Den primære målgruppe for læringsforløbene er ledere og udvalgte medarbejdere med ledelses-, udviklings- eller implementeringsansvar, som i dagligdagen rammesætter arbejdet med værdig ældrepleje. Det kan både være plejecenterledere, hjemmeplejeledere, lokale team- og gruppeledere, ledere i forvaltningen samt medarbejdere med særlige nøglefunktioner for eksempel udviklingssygeplejersker eller palliationssygeplejersker.

En sekundær målgruppe kan være medarbejdere, som indgår i pleje og omsorg af ældre borgere, herunder social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejesker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger m.fl. Borgere og pårørende er målet for indsatsen og derfor en central indirekte målgruppe, der skal få glæde og gavn af læringsforløbet, men vil i udgangspunktet ikke deltage i selve læringsforløbet.

Puljeopslag

Læs mere om Videnscenter for værdig ældrepleje

Opslag

Der er tale om 1. opslag. 

1. opslag (april 2019)

2. opslag (september 2019)

3. opslag (oktober 2020)

4. opslag (september 2021)

Opdateret 04 APR 2019