xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medicin i lægetasken

Rationel farmakoterapi nr. 1, 2011

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Af Preben Holme, praktiserende læge i Stenløse

På nær enkelte præparater findes der ikke præcise krav til indholdet af medikamenter i lægetasken. Her er et forslag til, hvad lægetasken kan indeholde. Sammensætningen må bero på, hvad der anses for nødvendigt med henblik på at klare almindeligt forekommende akutte situationer i såvel dagtid som vagttid, men vil også afspejle de lokalt vedtagne retningslinjer for den lægelige service i vagten. Der kan derfor være geografiske forskelle, der også afspejler nærheden til sygehuse og lægevagtskonsultationer. Der kan også være forskel på de medikamenter, der anses for at være hensigtsmæssige at medbringe hos de kørende læger og de læger, der betjener lægevagtskonsultationerne.

Antibiotika:  Listen er sammensat på baggrund af aktuelle anbefalinger for rationel antibiotikaterapi:

 • V-penicillin dels om tabletter og dels som granulat til oral susp
 • G-penicillin til injektion samt solvens
 • Dicloxacillin
 • Amoxicilln m. clavulansyre
 • Ceftriaxon/Cefotaxim
 • Roxythromycin
 • Sulfametizol
 • Pivmecillinam

Kommentarer:

V-penicillin er førstevalg til bakterielle øvre og nedre luftvejsinfektioner. Amoxicillin m. clavulansyre kan diskuteres, idet der kun yderst sjældent vil være brug for akut anvendelse af dette. Akut exacerbation af KOL skal ikke altid antibiotikabehandles. Der foreligger ikke klinisk randomiserede studier, der sammenligner antibiotiske behandlinger. I lægevagten må det være hensigtsmæssigt at rette behandlingen mod de mest virulente bakterier (pneumococcer). Dicloxacillin i lægevagten kan diskuteres, men kan ud fra en servicemæssig betragtning være hensigtsmæssigt til behandling af udbredt impetigo. Cephalosporinerne er medtaget på baggrund af et pålæg fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at kunne iværksætte umiddelbar behandling på mistanke til purulent meningitis hos patienter med kendt penicillinallergi. Såvel sulfametizol som pivmecillinam er medtaget med henblik på at kunne behandle såvel simpel cystit som komplicerede urinvejsinfektioner.

Analgetika: 

 •  Milde analgetika: Paracetamol
          Ibubrufen
          Diclofenac (supp. og inj)
 •  Opioider:             Morfin (tabl og inj)
          Ketogan (supp)
          Tramadol?

Kommentarer:

Sortimentet giver mulighed for rationel behandling af akutte smertetilstande, akutte benigne smerter og gennembrudssmerter hos patienter med kroniske benigne og maligne smertetilstande. Det kan diskuteres om der er behov for tramadol.
Skal lægetasken indeholde triptaner? Det må forventes, at egen læge har taget stilling til evt. triptanbehandling hos patienter med kendt migræne, og at de så er forsynet med denne medicin. Det synes umiddelbart ikke hensigtsmæssigt, at lægevagten skal anfaldsbehandle med triptan (1). I det nyligt vedtagne referenceprogram for behandling af hovedpinesygdomme hører triptanbehandling med til 2. trin af anfaldsbehandlingen (2). Det må derfor afhænge af det fastlagte serviceniveau i lægevagten.

Psykofarmaka:

 • Diazepam (rektalvæske og injektion)
 • Oxazepam (tabletter)

Kommentarer:

Benzodiazepiner skal normalt ikke bruges i lægevagten. Der kan dog være akutte krisesituationer, hvor enkelt dosis kan være hensigtsmæssig.

Antiemetika:

 • Metoclopramid (suppositorium og injektion)

Antiallergika og astmamidler:

 • Antihistaminikum f.eks cetirizin
 • Clemastin (injektion)
 • Adrenalin
 • Terbutalin (injektion)
 • Methylprednisolon (Solu-medrol)

Kommentarer

Med disse midler er det muligt, at behandle akutte allergiske sygdomme (anafylaktisk chok, status astmaticus, urticaria). Methylprednisolon er desuden til anvendelse om muligt umiddelbart forud for første antibiotikaindgift ved mistanke til purulent meningitis.

Antiparkinsonmidler:

 • Biperiden (injektion)

Iøvrigt: 

 • Atropin (til brug ved forgiftning med stigminer)
 • Glucagon (pulver + solvens)
 • Lidocain (til lokalanæstesi, hvis lægevagten tager sig af småskader i konsultationen)

Der kan naturligvis skiftes ud og tilføjes afhængig ikke mindst af det aftalte serviceniveau i regionen.

Referencer:

1. http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2004/migraene.htm
2. http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2007/antibiotikavejledning_til_almen_praksis.htm
3. Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram, Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter, 2. udgave 2010.

Interessekonflikter

Preben Holme: Ingen

Institut for Rationel Farmakoterapi, 17-01-2011

 


Opdateret 17 JAN 2011