xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Influenzavaccination beskytter også gravide og deres spædbørn mod influenza

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 8, 2019

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 • Miriam Colstrup Sommer: Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen
 • Bo Christensen: Institut for Folkesundhed – Almen praksis, Aarhus Universitet
 • Tyra Grove Krause: Infektionsepidemiologi og Forebyggelse ved Statens Serum Institut,
 • Camilla Hiul Suppli: Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen
 • Bolette Søborg: Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen

I en influenzasæson bliver op mod 20% af befolkningen ramt af influenza [1]. I Danmark er det besluttet, at visse risikogrupper, som er særligt udsatte for at få et alvorligt sygdomsforløb som følge af smitte med influenza, tilbydes gratis influenzavaccination. Derfor anbefales de at blive influenzavaccineret hvert år forud for den kommende influenzasæson. Risikogrupper, der tilbydes gratis vaccination, fremgår af Tabel 1.

Effekten af en influenzavaccination kan variere fra sæson til sæson, men undersøgelser viser, at vaccination kan forebygge op mod halvdelen af alle influenzaindlæggelser [2-5]. Derudover er influenzavaccination med til at reducere komplikationer og dødelighed som følge af influenza [6]. 

Et dansk studie fra 2019 har vist, at der blandt en gruppe patienter indlagt på en intensivafdeling var en nedsat risiko for død (hazard ratio = 0,92 (95% konfidens-interval (CI): 0,89-0,95)) og stroke (hazard ratio = 0,84 (95% CI: 0,78-0,92)) blandt dem, der var influenzavaccineret [6]. En hazard ratio under 1 betyder, at risikoen for et given event er lavere i risikogruppen end i kontrolgruppen.
Et andet dansk studie fra 2019 viser desuden, at gravide reducerer deres risiko for at få influenza med 64% ved at blive influenzavaccineret, og at den gavnlige effekt bliver overført til spædbarnet. Spædbørn af mødre, som er blevet influenzavaccineret under graviditeten, har således 57% lavere risiko for at blive syge af influenza [7].

I en undersøgelse udarbejdet af Sundhedsstyrelsen tilkendegav to tredjedele af alle ældre, at de ville lade sig vaccinere, hvis deres læge anbefalede det [8]. Praktiserende læger og deres praksispersonale har derfor en særlig rolle i forhold til at gøre opmærksom på tilbuddet om gratis influenzavaccination til deres patienter i risikogrupperne.

Influenzavaccination 2019/2020

Tilbuddet om gratis influenzavaccination er i år rykket til 1. november og gælder frem til 15. januar 2020 [9]. Immunsvækkede og deres husstandskontakter samt gravide tilbydes fortsat vaccination frem til slutningen af februar. Årsagen til ændringen skyldes dels, at man ønsker at beskytte borgerne bedst muligt mod influenza frem til og med marts måned, og dels at man bedre kan sikre en tilstrækkelig forsyning af influenzavacciner ved at flytte starttidspunktet. Studier har vist, at effektiviteten af en influenzavaccination aftager i månederne efter vaccination [10]. Ved at blive vaccineret senere på året får borgerne en bedre beskyttelse sidst på sæsonen, da influenzaaktiviteten i Danmark typisk stiger i januar og februar, og der ofte er betydelig influenzaaktivitet ind i marts måned.

WHO offentliggjorde i februar anbefalingerne for sammensætningen af årets influenzavaccination ud fra de vira, der cirkulerede på den nordlige halvkugle i sidste sæson. I 2019 har særligt influenza A (H3N2) domineret på den sydlige halvkugle, og influenzaaktiviteten i sæsonen var middel. Alvorligheden vurderet ud fra antal indlæggelser og dødsfald som følge af influenza var lav. Den samlede vaccineeffektivitet af årets influenzavacciner vurderes at være god [11].

For at optimere tilbuddet om gratis influenzavaccination er der afsat penge til en medicinsk teknologivurdering (MTV), som bl.a. skal give grundlag for at svare på, hvilke vaccinationer der skal tilbydes til hvilke grupper, og hvordan vaccinationerne skal tilrettelægges, så flest muligt tager imod tilbuddet [12]. Konklusionen på MTV’en forventes i midten af 2020.

Tidligere år har tilbuddet haft både en trevalent og en firevalent vaccine. I indeværende sæson tilbydes alle risikogrupper en firevalent influenzavaccine. Vaccinen beskytter mod to influenza A-virus (H1N1 og H3N2) og to influenza B-virus (Victoria- og Yamagata-linjen). Der findes to forskellige vacciner, som indeholder samme influenzavirus. Oplysninger om de konkrete vacciner kan findes på www.ssi.dk. Oplysninger om indhold og kendte bivirkninger kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Statens Serum Institut overvåger hvert år antallet af tilfælde af influenza [14]. Overvågningen foregår ved indhentning af laboratorietest og frivillige indberetninger fra de praktiserende læger om antallet af konsultationer omhandlende influenzalignende symptomer. Derudover kan borgere selv foretage indberetning om influenzalignende symptomer [15]. Yderligere overvåges dødeligheden i befolkningen.

I Danmark er der stigende tilslutning til influenzavaccination. Sidste sæson blev 52% af alle ældre vaccineret [16]. Der er dog stadig behov for at øge tilslutningen for at nå WHO’s anbefaling om 75% vaccinationsdækning [17].

Influenzakampagne

For at øge opmærksomhed på og tilslutningen til influenzavaccinationen udarbejder Sundhedsstyrelsen en kampagne, der skal udbrede budskabet om tilbuddet om gratis vaccination.

Der bliver distribueret materiale i form af plakater, flyers og kampagnefilm til bl.a. almen praksis, apoteker og kommuner. PLO er som tidligere år med-afsender på kampagnen. Gratis materiale bliver sendt til almen praksis, og yderligere materiale er tilgængeligt på www.influenzakampagne.dk.

Hvis borgere ønsker information omkring influenza eller influenza- vaccination, kan de henvises til www.beskytdigmodinfluenza.dk

Der har været geografisk forskel i tilslutningen til influenzavaccination blandt ældre, svingende fra 40% til 62% [16]. Tilslutningen er størst blandt ældre, som bor i eller tæt på de større byer. I år vil der udover den nationale kampagne for at øge tilslutningen være særlig fokus på de kommuner, hvor tilslutningen er lavest. Her vil man inddrage de lokale medier, hvor bl.a. lokale cases skal være med til at udbrede budskabet om influenzavaccination ved personlige beretninger. Det forsøges at indgå partnerskaber med detailhandel og genbrugsstationer, således at de hjælper til med oplysningsindsatsen. Her vil plakater fra kampagnen blive hængt op, og kampagnefilmen vil muligvis også blive vist på informationsskærme. Således optimeres eksponeringen for personer i risikogrupperne.

Praktiserende læger opfordres til at gøre brug af materialet i influenzakampagnen for også derigennem at øge tilslutningen til influenzavaccinationen.

Tabel 1. Risikogrupper, som tilbydes gratis influenzavaccination
Ældre > 65 år
Børn og voksne med kroniske sygdomme og andre alvorlige sygdomme - specificeret i Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
(sep 2019).
Gravide i 2. og 3. trimester
Personer med BMI > 40 kg/m2
Førtidspensionister
Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

Habilitetserklæringer og referencer

 • Miriam Colstrup Sommer: Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen
 • Bo Christensen: Institut for Folkesundhed – Almen praksis, Aarhus Universitet
 • Tyra Grove Krause: Infektionsepidemiologi og Forebyggelse ved Statens Serum Institut,
 • Camilla Hiul Suppli: Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen
 • Bolette Søborg: Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen

Referencer

 1. WHO’s oversigt over sæsoninfluenza. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/seasonal-influenza (sep 2019).
 2. Kostova D, Reed C, Finelli L et al. Influenza Illness and hospitalizations averted by influenza vaccination in the United States, 2005-2011. PLoS One 2013;8:e66312.
 3. Ferdinands JM, Gaglani M, Martin ET et al. Prevention of influenza hospitalization among adults in the United States, 2015-2016: results from the US Hospitalized Adult Influenza Vaccine Effectiveness Network (HAIVEN). J Infect Dis 2019;220:1265-75.
 4. Nichols MK, Andrew MK, Hatchette TF et al. Influenza vaccine effectiveness to prevent influenza-related hospitalizations and serious outcomes in Canadian adults over the 2011/12 through 2013/14 influenza seasons: a pooled analysis from the Canadian Immunization Research Network (CIRN) Serious Outcomes Surveillance (SOS Network). Vaccine 2018;36:2166-75.
 5. Rondy M, El Omeiri N, Thompson MG et al. Effectiveness of influenza vaccines in preventing severe influenza illness among adults: a systematic review and meta-analysis of test-negative design case-control studies. J Infect 2017;75:381-94.
 6. Christiansen CF, Thomsen RW, Schmidt M et al. Influenza vaccination and 1-year risk of myocardial infarction, stroke, heart failure, pneumonia, and mortality among intensive care unit survivors aged 65 years or older: a nationwide population-based cohort study. Intensive Care Med 2019;45:957-67.
 7. Mølgaard-Nielsen D, Fischer TK, Krause TG et al. Effectiveness of maternal immunization with trivalent inactivated influenza vaccine in pregnant women and their infants. J Intern Med 2019;286:469-80.
 8. Undersøgelse blandt risikogrupper lavet på vegne af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med influenzasæsonen 2018/2019. 
 9. Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210297 (sep 2019).
 10. Ferdinands JM, Fry AM, Reynolds S et al. Intraseason waning of influenza vaccine protection: evidence from the US Influenza Vaccine Effectiveness Network, 2011-12 through 2014-15. Clin Infect Dis 2017;64:544-50.
 11. Australian Government Department of Health. Australian influenza surveillance report. https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm/ (sep 2019).
 12. Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet. En endnu stærkere vaccinationsindsats: de mange skal beskytte de få. https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Vaccination/vaccinationer-oktober-2018-tilgaengelig-pdf.pdf (sep 2019).
 13. Tilgængelige influenzavacciner i sæson 2019/2020. https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/bestilling/influenzavaccination-2019-2020 (sep 2019).
 14. Statens Serum Instituts opgørelse over influenza. https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenza-ugens-opgoerelse (sep 2019).
 15. Influenzaovervågning med borgerindberettede symptomer. https://influmeter.dk/ (sep 2019).
 16. Statens Serum Instituts overvågning af tilslutning til influenzavaccination. https://statistik.ssi.dk//sygdomsdata#vaccination=14&sex=3&agegroup=4&landsdel=100&xaxis=Season&show=Graph&datatype=Vaccination (sep 2019).
 17. WHO’s målsætning om at 75 procent af alle ældre får influenzavaccination. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/seasonal-vaccination-policies-and-coverage-in-the-european-region (sep 2019).
Opdateret 11 NOV 2019