xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny præparatanmeldelse fra IRF

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 12, 2020

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Rybelsus® (oral semaglutid)

Rybelsus® er indiceret til farmakologisk tillægsbehandling af voksne med type 2-diabetes, hvor tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke er opnået. Monoterapi kan i udvalgte tilfælde være indiceret for patienter, hvor metformin ikke tåles eller er kontraindiceret.
Rybelsus® er den første glukagonlignende peptid 1 (GLP-1) receptoragonist (RA) til oral administration. I behandlingen af type 2-diabetes giver den klinisk relevant reduktion i HbA1c, virker vægtreducerende og øger ikke risikoen for kardiovaskulære hændelser. Bivirkningerne er især kvalme, diarré og opkastning. Rybelsus® skal tages fastende, og man skal vente mindst 30 minutter, før man indtager mad, drikkelse eller anden oralt administreret medicin.

På den Nationale Rekommandationsliste (NRL) er Rybelsus® blevet indplaceret som rekommanderet sammen med flere GLP-1-RA til subkutan injektion. Rybelsus® er aktuelt lidt dyrere end de billigste rekommanderede alternativer.

IRFs vurdering

Rybelsus® kan overvejes til patienter med type 2-diabetes og komorbiditet i form af aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom og/eller svær overvægt med behov for tillægsbehandling til livs-stils-intervention og metformin, og hvor behandling med en natriumglukose-cotransporter 2 (SGLT-2)-hæmmer ikke er oplagt. GLP-1-RA inkl. Rybelsus® er dyrere end SGLT-2-hæmmere, som derfor som udgangspunkt bør foretrækkes. Hvis der er indikation for behandling med en GLP-1-RA, må man i præparatvalget inddrage bl.a. patientpræferencer i forhold til administrationsform, -hyppighed og pris. Nogle vil formentlig foretrække daglig tablet-behandling, men pga. de strenge regler om fødeindtag ved dosering, vil nogle foretrække injektionsbehandling (flere GLP-1-RA doseres ugentligt).

Man kan overveje at omlægge behandlingen af patienter, der får relevant GLP-1-RA behandling, men som har compliance problemer grundet injektionsadministrationen, til Rybelsus®. Omlægning bør ske med forsigtighed og tæt opfølgning.

Læs hele præparatanmeldelsen på
www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Anbefalinger
Opdateret 23 NOV 2020