xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kompetenceudvikling - Diplommodul

Som led i udmøntningen af den nationale ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd på ældreområdet’ fra 2019 har der været udbudt et diplommodul, der skulle styrke ledere og medarbejdere i ældreplejen til at arbejde mere systematisk med udadreagerende adfærd hos primært borgere med demens og dermed øge trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere.

Opdateret 27 DEC 2022

Diplomuddannelsen ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv” blev udbudt af professionshøjskolen UCN act2learn flere steder i landet i løbet af 2021 og 2022. Uddannelsen henvendte sig primært til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, demenskoordinatorer og nøglepersoner i ældreplejen, med ansvar for at udvikle deres medarbejderes praksis eller implementere processer og arbejdsgange i ældreplejen.

Modulet tog afsæt i anbefalinger til at forebygge og håndtere voldsomme episoder i ældreplejen og skete gennem tilegnelse af relevant, faglig viden og praksisnære metoder, både inden for demensområdet, det socialfaglige område og arbejdsmiljøområdet.

Diplommodulet hørte under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse – retningen borgernær sundhed og havde et omfang på 8 undervisningsdage (10 ects point), der gennemføres på deltid over en 16 ugers periode. Undervisningen var praksisnær og vekslede mellem fysisk fremmøde og virtuel undervisning med teoretiske oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Forløbet blev afsluttet med en prøve.

De sidste tre hold blev afsluttet i efteråret 2022 i København, Aalborg og Odense.  

Inspirationsmateriale til professionshøjskoler m.m.

Professionshøjskoler m.m., der planlægger at udbyde et lignende diplommodul om udadreagerende adfærd og voldsomme episoder, kan læse dette inspirationsmateriale.

Inspirationsmateriale indeholder en beskrivelse af diplomuddannelsens baggrund, målgruppe, organisering, didaktiske design, tilrettelæggelse samt litteratur anvendt i uddannelsen. Materialet er udarbejdet af professionshøjskolen UCN Act to Learn, der udbyder diplomuddannelsen i perioden 2021-2022 på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Inspirationsmateriale til diplommodul