xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket akutberedskab i hele landet

Som led i Aftale om en Sundhedsreform i maj 2022 er der afsat midler til initiativet Styrket akutindsats i hele landet.

Med aftale om en Sundhedsreform – Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen blev der afsat en pulje på i alt 276,6 mio. kr. i 2022-2026 til en styrket akutindsats i hele landet. Målet med aftalen er, at danskere skal kunne forvente hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet – uanset hvor i landet, de er bosat. Puljen skal understøtte dette formål ved at styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler, hvilket bl.a. omfatter mandskab, udstyr og køretøjer, i de dele af landet, hvor behovet er størst. Den styrkede akutindsats er rettet mod både somatik og psykiatri. Puljen kunne søges af regionerne.

Baggrund

Alle regioner har over en årrække oplevet en stigning i antallet af både 112-opkald og akutte ambulancekørsler. Flere studier peger på, at en stigende andel af de akutte patienter har forværring af kronisk sygdom samt uspecifikke diagnoser. Derudover ses det, at patienterne har flere kroniske sygdomme end tidligere. Tidligere bestod opgaven primært i at transportere patienten til hospitalet. I dag er den præhospitale indsats en integrereret del af det samlede sundhedsvæsen, som bidrager til behandling, smertelindring og afkortning af patientens samlede sygdomsforløb.

Udmøntning af puljen

Puljen blev udmøntet den 21. december 2022. De tildelte midler udbetales årligt til og med 2026. Fra 2027 udmøntes midlerne via bloktilskuddet til regionerne med forventet 65 mio. kr. årligt i alt.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger og på den baggrund er puljens 276,6 mio.kr. fordelt til at styrke akutberedskabet i alle fem regioner. I udmøntningen er der taget højde for den nuværende vanskelige rekrutteringssituation samt den strategiske udvikling, som det præhospitale område er inde i med hensyn til at styrke visitationen og undgå unødvendige akutte indlæggelser.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte kriterier i puljeopslaget. I vurderingen er der langt vægt på følgende:

  • Der etableres nye akutberedskaber, der kan bemandes med relevante kompetencer og udstyr og bidrager til at styrke kvaliteten og hastigheden af den initiale præhospitale behandling, der hvor behovet er størst.
  • Sammenhængen med Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for organisering af den samlede akutindsats” fra 2020, særligt i forhold til anbefalingerne om styrket sundhedsfaglig visitation i alle led af den præhospitale indsats.
  • Systematisk viden om, hvad der understøtter den rette indsats til akutte patienter og
  • Udvikling af nye tilbud i akutberedskabet i form af akutbiler, der understøtter fremskudt visitation og afslutning af patienter i hjemmet uden at belaste det tidskritiske akutberedskab

Fordelingen af midler til et styrket akutberedskab

Alle fem regioner har søgt om og modtaget midler til et styrket akutberedskab.

Der er udmøntet midler til en akutlægebil i Region Sjælland og til en vagtøgning svarende til en øgning af to disponible ambulancer i Region Midtjylland. Herudover udmøntes der midler til 12 akutbiler, der har lavere etablerings- og driftsomkostninger end ambulancer og akutlægebiler. Det betyder, at der kan etableres flere akutberedskaber end de oprindeligt aftalte 5 -10 akutberedskaber. Det er ikke dog alle akutbiler, der skal være døgnbemandede.

Herudover er der udmøntet midler til styrket sundhedsfaglig visitation, til kompetenceudvikling af ambulancepersonale, udstyr, forskning og liggende/hvilende sygetransport

Region  Midler i kr.
Region Hovedstaden   64.269.000
Region Sjælland  52.743.000
Region Syddanmark  56.870.000
Region Midtjylland i alt  62.458.511
Region Nordjylland i alt   40.250.000
Opdateret 21 DEC 2022