xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig opsporing og forebyggelse i Den Nationale Diabeteshandlingsplan

Det første pejlemærke i Den Nationale Diabeteshandlingsplan er, at færre skal udvikle type 2-diabetes i fremtiden. Det kræver en styrket opsporing og forebyggelse.

Der bør arbejdes for, at færre danskere i fremtiden udvikler type 2-diabetes, og at flere tilfælde end i dag dermed forebygges. Den langsigtede vision er helt at knække diabeteskurven. Hvis opgaven skal lykkes, skal der ydes en helt særlig og vedholdende indsats for at forebygge diabetes. Det er både godt for den enkelte, som kan undgå en sygdom, som følger dem resten af livet, og for samfundet som helhed, som sparer udgifter til bl.a. behandling af diabetes.

Dette pejlemærke består af fire konkrete initiativer:

Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen

I Danmark har kommunerne ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, og en stor del af kommunerne løfter en stor forebyggelsesindsats.

Kommuner tager i deres forebyggelsesindsats udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Et styrket fokus på kommunernes arbejde med at implementere forebyggelsespakkerne kan derfor være med til at løfte den samlede indsats. Sundhedsstyrelsen understøtter dette fokus, bl.a. i samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis i KL.

Sundhedsstyrelsen udgav i oktober 2019 publikationen "Børn og unges sundhed og trivsel – anbefalinger til kommunerne". Publikationen er en samling af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der er målrettet børn og unge, til at give viden om og inspiration til at understøtte et sundt og aktivt børne- og ungeliv.

Med afsæt i anbefalingerne er der i samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis, KL, blevet afholdt temadage for kommunerne ultimo 2019 om den sundhedsfremmende skole, herunder fysisk aktivitet, og røgfri skoletid. Derudover er der blevet afholdt temadage (webinar) i 2020 målrettet motorik og tidlig opsporing af børn med motoriske vanskeligheder i daginstitutioner.

Der var afsat 1,5 mio. kr. til dette initiativ, heraf 0,5 mio. kr. til Center for Forebyggelse i Praksis.

Børn og unges sundhed og trivsel

Tidligere opsporing af personer med type 2-diabetes

Det formodes, at der er ca. 76.000 personer i Danmark, der har type 2-diabetes uden at vide det. Opdages type-2 diabetes tidligt, kan man sætte ind med den rette behandling, og derved mindske risikoen for følgesygdomme og for tidlig død. Formålet med Diabeteshandlingsplanens initiativ 2 var at sikre, at patienter med type 2-diabetes opspores tidligt i sygdomsforløbet. Det skete ved en styrkelse af den faglige bevidsthed om diabetes og formidlingen af viden om diabetes og dens symptomer til relevante faggrupper, herunder eksempelvis i kommunen.

Sundhedsstyrelsen har derfor sammen med eksterne aktører, herunder Diabetesforeningen, gennemført en informationsindsats om tidlig opsporing af type 2-diabetes rettet mod ledere og medarbejdere i distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Informationsindsatsen havde til formål, at klæde ledere og medarbejdere på, til at spotte tegn på diabetes og handle på en mistanke.

Der er afsat 2,5 mio. kr. til dette initiativ, heraf 0,5 mio. kr. til udvikling og administration.

Læs mere om informationsindsatsen her                                                                         

Målrettet opsporing af type 2-diabetes

Der er en betydelig ulighed i sundhed knyttet til type 2-diabetes. Sygdommen rammer oftere mennesker med kort uddannelse end med lang uddannelse og oftere mænd end kvinder. Derudover har visse etniske minoriteter en øget risiko pga. genetiske og kulturelle faktorer.

En styrket opsporingsindsats skal derfor tage udgangspunkt i en såkaldt populationsbaseret tilgang og især målrettes de grupper af borgere, der er i særlig risiko. Her spiller både kommunerne og de praktiserende læger en central rolle.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en model for opsporing af type 2-diabetes i kommunerne målrettet personer med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes. Modellen er blevet afprøvet i tre kommuner i samarbejde med relevante aktører og de tre projekter er blevet evalueret af Implement Consulting Group.

Der er afsat 8 mio. kr. til dette initiativ, heraf 1 mio. kr. til udvikling og evaluering.

Anbefalingerne for målrettet opsporing af type 2 - diabetes i kommunerne

Puljeopslag: Målrettet identifikation af personer med type 2-diabetes i kommunerne

Evaluering af målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have/udvikle type 2-diabetes

 

Sundere fødevarer til mennesker med diabetes

Det skal være let for danskere med diabetes at træffe sunde valg, når de lægger fødevarer i indkøbskurven.

Dette Initiativ har derfor fokuseret på at øge viden og information om sunde valg af fødevarer, fx ved brug af de fødevaremærker, der findes i dag, såsom Nøglehullet og Fuldkornsmærket.

Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet inviteret bl.a. Landbrug & Fødevarer, Diabetesforeningen og andre aktører til at indgå i et projekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes. Projektet blev gennemført i 2018-2020 som et partnerskabsprojekt i Rådet for sund mad, og følgende parter indgik i samarbejdet:

Diabetesforeningen, Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning og Kost og Ernæringsforbundet. Følgegruppen bestod af Sundheds- og Ældreministeriet, KL, De Samvirkende Købmænd, Steno Diabetes Center Copenhagen, Bispebjerg Hospital, Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer.

Der blev afsat 1 mio. kr. til dette initiativ.

I løbet af projektet blev der udviklet støtteværktøjer og materialer, der skal gøre det nemmere at vælge sundt i indkøbssituationen – både i dagligvarehandlen, ”på farten” og ved e-handel. Materialet kan også anvendes af sundhedsprofessionelle, der vejleder og rådgiver borgere med diabetes om kost, mad- og måltidsvaner.

Støtteværktøjer og materialer:

 

Se mere på Kost og Ernæringsforbundets hjemmeside

Opdateret 22 NOV 2022